Generalforsamling i Rødovre Bridgeklub – onsdag d. 2 september 2020

54 fremmødte medlemmer.

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent

2.       Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.       Aflæggelse af revideret regnskab

4.       Budget samt fastsættelse af kontingent

5.       Indkomne forslag

6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7.       Valg af revisor og revisorsuppleant

8.       Eventuelt

 

 

1.       Valg af dirigent

Ole Bækgaard blev valgt til dirigent. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt jævnfør vedtægterne, og dagsorden fremsendt i rette tid.

 

2.       Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Den fremsendte beretning fra bestyrelsen for det forløbne år blev godkendt. Beretningen bliver tilgængelig for medlemmerne på RBK´s hjemmeside. Jan Jørgensen gratulerede på bestyrelsens og klubbens vegne Jonas med DM for hold og ligeledes Søren & Sophie Bune med VM i online-bridge.

 

3.       Aflæggelse af revideret regnskab

Helge redegjorde i sin egenskab af kasserer for regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

 

4.       Redegørelse for budget og fastsættelse af kontingent

Helge gennemgik budgettet og orienterede om, at bestyrelsen indstiller til en kontingentforhøjelse på kr. 50 for klubbens faste medlemmer til dækning af ekstraomkostninger forbundet med ”Corona-hygiejne”.

 

Eivind fremsatte forslag om, at beløbet til festfond sættes på standby. Forslaget blev ikke vedtaget.

 

Forslaget til budget og kontingent blev vedtaget.

 

5.       Indkomne forslag

Helge var fremkommet med forslag om at indstille kaffebrygning for at reducere risikoen for smitte. Forslaget blev vedtaget – foreløbig i en periode frem til jul. Bestyrelsen afklarer vedrørende forårssæsonen 2021.

 

6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Peter Kraunsøe, Freddy Christiansen & Johan Bayer var på valg som bestyrelsesmedlemmer, ligesom Jakob Bjerrum var på valg som substitut. Alle var villige til genvalg, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen.

7.       Valg af revisor og revisorsuppleant

Lars Holgaard blev genvalgt som revisor.

Morten Skovsted Eriksen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

8.       Eventuelt

Et enkelt medlem fremførte, at de fremsendte Corona-tiltag ikke var restriktive nok. Søren Kraunsøe svarede på bestyrelsens vegne, at de udarbejdede retningslinjer var drøftet indgående i bestyrelsen, og at de var blevet til i samarbejde med Islev Bridgeklub. Ballerup Bridgeklub har stort set identiske retningslinjer.

Medlemmerne opfordres til at læse og efterleve de udarbejdede retningslinjer og sikre maksimal opmærksomhed på god hygiejne og ”social distance”.

Ole Bækgaard rundede Generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden.

Jan Jørgensen takkede Ole Bækgaard for god ledelse af Generalforsamlingen.

 

For referatet

Johan Bayer

Beretning 2019 / 2020

En underlig beretning kan man vel kalde det.

Vi har altid kunne hylde vores vindere i beretningen, og eventuelle landsholdsspillere med gode resultater.

Beretningen her er skrevet i Coronavirusens lys. Danmark er blevet lukket ned og forbud mod forsamlinger. Det har vi naturligvis overholdt. Vi håber, at vi kan starte den ny sæson den første onsdag i september, men det får I naturligvis besked om.

Det har ikke været muligt at afholde generalforsamling, så bestyrelsen har besluttet, at den siddende bestyrelse fortsætter som provisorisk bestyrelse og planlægger den kommende sæson. Vi vil indkalde til ordinær generalforsamling på første spilledag. Det er ikke ifølge vedtægter, men det er anbefaling fra DBF, at man i denne situation kan gøre sådan.

Til den kommende sæson er vi p.t. 22 tilmeldte hold.

Holdturnering stoppede efter 6. runde. Da vi har mulighed for at deltage i klubhold, og skal finde de deltagere der har mulighed for at deltage, har vi besluttet at lade resultatet efter denne runde stå ved magt. Dvs. at vi kan stille med de 2 hold der lå nr. 1 og 2.
Tillykke til Kell, Ole, Sejr, Erling og Peter med mesterskabet.

Divisionsturneringen er ligeledes stoppet, så vi kender ikke til hvilke hold der er rykket op, ned eller evt. blevet danmarksmestre. Men klubben har spillere på 13 hold i divisionen. Flot

Det vi desværre har været ude for i sæsonen er, at vi har været ude for et tyveri af vores materiale. Det er ikke gratis. Det har kostet af formuen ca. 40.000 kr. udefra kommende omstændigheder, men absolut ikke rart. Vi har søgt om tilskud fra diverse fonde, desværre uden held

Vi har I bestyrelsen besluttet, at vi gerne vil holde kontingent på et fornuftigt niveau, og derfor vil vi i de kommende år ikke uddele topscorer præmier m.m. Det koster i omegnen af 20.000 kr. Vi holder slutpræmier for både hold og par, men ikke topscorer. Derfor kan vi indstille at vi holder vores kontingent på det nuværende niveau dog kender vi ikke forbundets kontingent.

Bestyrelsen har diskuteret oprydning. Der er efter bestyrelsens mening stadig plads til forbedring.

Rygning har igen været et punkt vi har hørt om. Dejligt at se, at alle rygere nu går uden for matriklen.

Bestyrelsen vil meget gerne takke Erling for at han har sørget for at vi har fået topscorer præmier af stor kvalitet. Beslutningen om at stoppe med topscorer præmier er taget sammen med Erling. Vi vil også takke Søren for kort afhentning og levering. Hvad skulle vi have gjort uden ham. Tak til Eivind for kaffe og Gerda for kokosmakroner og til Søren for at stå for ølsalg.

Samtidig har vi en stab af turneringsleder, der sørger for at det hele kører på skinner. Tak til dem. Og til dig Freddy, uden dig kunne vi ikke køre turneringerne. Til Helge, tak for dit arbejde med at holde styr på finanserne.

 

Generalforsamling i Rødovre Bridgeklub – onsdag d. 24 april 2019

54 fremmødte medlemmer.

Dagsorden:

1.            Valg af dirigent

2.            Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.            Aflæggelse af revideret regnskab

4.            Budget samt fastsættelse af kontingent

5.            Indkomne forslag

6.            Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7.            Valg af revisor og revisorsuppleant

8.            Eventuelt

 

1.            Valg af dirigent

Ole Bækgaard blev valgt til dirigent. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt jævnfør vedtægterne og dagsorden fremsendt i rette tid.

 

2.            Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Peter aflagde på vegne af bestyrelsen beretning for det forløbne år. Beretningen er tilgængelig for medlemmerne på RBK´s hjemmeside.

 

3.            Aflæggelse af revideret regnskab

Helge redegjorde i sin egenskab af kasserer for regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

 

4.            Redegørelse for budget og fastsættelse af kontingent

Helge gennemgik budgettet og orienterede om, at bestyrelsen indstiller til en mindre kontingentforhøjelse på kr. 100 for klubbens aktive medlemmer og kr. 50 for passive medlemmer. Baggrunden for den foreslåede kontingentforhøjelse er et mindre budgetteret underskud. Kontingentet er fortsat i den absolut lave ende sammenlignet med øvrige klubber. Forslaget til budget og kontingent blev vedtaget.

 

5.            Indkomne forslag

Der var ikke fremsendt forslag til generalforsamlingen.

 

6.            Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Helge, Susanne og Jan var på valg som bestyrelsesmedlemmer, ligesom Jakob var på valg som suppleant. Alle var villige til genvalg, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen.

 

7.            Valg af revisor og revisorsuppleant

Torsten Bernes blev genvalgt som revisor.

Morten blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

8.            Eventuelt

Sonny Schultz havde stillet forslag om alternativ til den klassiske parturnering, vi traditionelt afvikler sidst på sæsonen. Der var diverse meningsudvekslinger for og imod parturnering, IPM across the field, BAM og konvertering af spilledage til holdturnering.

Meningsudvekslingen var vejledende, da bestyrelsen tilrettelægger turneringsplanen.

Vi drøftede 80-års jubilæum om 5 år. Der var opbakning fra GF til 50 kr. pr. medlem til festfond, stigende til kr. 100 pr. medlem det sidste år forud for jubilæet.

Peter overrakte årets fiduspokal til Jakob Bjerrum.

Ole Bækgaard rundede Generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede Ole Bækgaard for god ledelse af Generalforsamlingen.

 

For referatet

Johan Bayer

 

Bestyrelsesberetning 2018-2019 for Rødovre Bridge Klub

Vi er godt nok ikke den ældste bridgeklub i Danmark, men alligevel 75 år. Flot. Og det var i denne sæson vi fejrede det med en storstilet fest på hotel Scandic i Hvidovre, men god mad og rigelig vin (jeg kender i hver fald en der fik rigeligt) En god fest, og tak til initiativtagerne som har gjort et stort arbejde med at sørge for det hele og også at sørge for diverse gode indslag. Også stor tak til alle der var med og bakkede op om det.

Som alle ved var vi i år 92 medlemmer. Det antal betød desværre, at vi måtte have en oversidderrunde i holdturneringen. Vi satser på, at vi til næste sæson igen vil være 96 medlemmer. Status er i skrivende stund, at der p.t. er tilmeldt 20½ hold.

Vi har været så heldige, at Erling har taget imod udfordringen at stå for vores præmier. Jeg har selv været heldig at vinde en, og synes vi har gjort en god deal med Erlings vin. Det har desværre betydet en minimal ekstraudgift til præmier, men for så god kvalitet synes jeg det er godt givet ud. Vi skal nok høre lidt mere om det når Helge gennemgår regnskabet.

Bestyrelsen har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder. Alt foregået i god ro og orden. Vi holder altid vores første møde i sommeren, hvor planen for den kommende sæson bliver besluttet. Vi holder møde ca. en gang i kvartalet. Kommer der noget der skal tages hånd om hurtigt, klarer vi den pr. mail

Jeg skal ikke trætte med resultaterne fra årets turneringer her. Vi har klappet af alle vinderne og efter generalforsamlingen skal vi klappe af årets klubmestre i par. Og hvis nogen har glemt det og meget gerne vil se det, henviser jeg til vores gode hjemmeside

Af resultater for klubmedlemmer i distrikts- og landsturneringer vil jeg dog nævne, at jeg mødte mange klubmedlemmer til bridgefestivalen i Svendborg. Jeg erindrer ikke de store resultater i diverse DM finaler.

Klubholdfinale Østsjælland, Rødovre 2 vandt foran Rødovre 1. Så Rødovre 2 kom i landsfinale, hvor det blev til en 6. plads.

Divisionsturnering:

Tillykke til Jonas med slutspilsplacering og held og lykke med slutspil. Og held og lykke til Sonny og Thomas, Jesper og Mads med oprykningskamp til 2. division. Både slutspil og oprykningskamp sker i den kommende weekend

Poul Larsens hold blev i 3. division, mens Freddys hold desværre måtte rykke ud. Samtidig måtte Jan Jørgensens hold tage elevatoren fra 2. division. Det samme måtte Henrik Louis og Lars.

Landshold

På det åbne landshold repræsenterede Jonas Danmark ved em i osteende med en 15. plads

Jeg vil gerne takke den øvrige bestyrelse for deres store engagement i den forløbne sæson. Uden Helges store arbejde med at holde styr på finanserne ville det se skidt ud. Vi ville have svært ved at klare turneringerne uden Freddys store arbejde med planlægning og styring af BC3. Søren har klaret chefturneringsleder jobbet med bravur. Susanne er som altid en hurtig god referent, mens Johan og Jan altid er parat til de mange ad hoc opgaver og gode kommentarer. Endelig har vi en suppleant i Jacob, som deltager på lige fod med os andre, og hvis arbejde vi ikke kunne undvære. Jacob er den første der er her og gør klar og den sidste der går når der er ryddet op.

Udover de der er med i bestyrelsen, skal også lyde en stor tak til de øvrige der gør et uvurderligt arbejde for klubben. Søren der sørger for de kaffetørstige kan få slukket deres tørst, også med salg af øl og vand. Jørgen og Søren Larsen der sørger for at der er kort til os hver onsdag. Vi har nogle gode og dygtige turneringsledere i Jacob, Thomas, Rudi og Lars.

Så er der vores 2 meget kritiske revisorer Torsten og Lars. Endelig en stor tak til Ole med hvervet som dirigent – altid godt og professionelt.

Endelig vil jeg godt takke alle medlemmer for god ro og orden i årets løb. Synes generelt der er en god og behagelig tone i klubben.

 

Generalforsamling i Rødovre Bridgeklub – onsdag d. 25 april 2018

54 fremmødte medlemmer.

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent

2.       Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.       Aflæggelse af revideret regnskab

4.       Budget samt fastsættelse af kontingent

5.       Indkomne forslag

6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7.       Valg af revisor og revisorsuppleant

8.       Eventuelt

 

1.       Valg af dirigent

Ole Bækgaard blev valgt til dirigent. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt jævnfør vedtægterne og dagsorden fremsendt i rette tid.

 

2.       Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Eivind aflagde på vegne af bestyrelsen beretning for det forløbne år. Beretningen er tilgængelig for medlemmerne på RBK´s hjemmeside.

 

3.       Aflæggelse af revideret regnskab

I sin egenskab af kasserer redegjorde Helge for regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

 

4.       Redegørelse for budget og fastsættelse af kontingent

Helge gennemgik budgettet og orienterede om, at bestyrelsen indstiller til uændret grundkontingent. I sæsonen 2018-19 opkræves dog ekstra kr. 50 til festfonden. Kontingentet er fortsat i den absolut lave ende sammenlignet med øvrige klubber. Forslaget til budget og kontingent blev vedtaget.

 

5.       Indkomne forslag

Der var ikke fremsendt forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Peter Kraunsøe, Freddy Christiansen, Johan Bayer & Eivind Sveinbjørnsson var på valg. Eivind trak sig som medlem af bestyrelsen og dermed også som formand efter 30 år på posten. Alle øvrige var villige til genvalg, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen.

Jakob Bjerrum var på valg som suppleant. Jakob blev genvalgt.

Peter Kraunsøe blev valgt som ny formand for RBK.

 

7.       Valg af revisor og revisorsuppleant

Lars Holgaard blev valgt som revisor.

Jakob Bjerrum blev valgt som revisorsuppleant.

 

8.       Eventuelt

Søren Kraunsøe takkede Gerda Holm for tålmodighed og fleksibilitet og velvilligt ”udlån” af sin ægtefælle gennem en menneskealder, således at han med flid og omhyggelighed har kunnet varetage hvervet som formand for RBK. Gerda fik overrakt en velfortjent buket blomster.

Peter Kraunsøe takkede Eivind for hans solide indsats som formand for RBK gennem en 30-årig periode. Peter understregede Eivinds utrættelige indsats med planlægning, medlemsservice og repræsentation af klubben over for kommunen og andre instanser herunder DBF og konstaterede, at RBK i Eivinds formandsperiode har udviklet sig til en af landets stærkeste klubber med en god top, der kan ”spise kirsebær” med de absolut stærkeste spillere og et solidt bundniveau.

Peter konstaterede, at Eivind vil blive savnet som ankermand i bestyrelsen, men vi glæder os alle over, at Eivind & Gerda fortsætter som spillere i klubben.

Peter overrakte Eivind et gavekort til en 6-retters menu med tilhørende vine på Hotel Frederiksminde i Præstø samt taxa hjem efter en forhåbentlig bedre middag med sin makker.

Sidst men ikke mindst blev Eivind udnævnt til æresmedlem af RBK ledsaget af 3 korte og 3 lange hurraer fra en stående generalforsamling.

Lars Korsholm opfordrede bestyrelsen til at afklare muligheden for, at Bridgemates bliver sat op, således at første udspil registreres. Bestyrelsen vil drøfte dette.

Michael Justesen konstaterede, at der efter hans vurdering var for mange afbud til klubaftener med den svækkelse af turneringsgennemførelse, det medfører. Michael opfordrede bestyrelsen til at indskærpe de velkendte retningslinjer om, at den spiller eller det par, der indgiver et afbud, har pligten til at skaffe substitutter og opfordrede i øvrigt medlemmerne til at udvise større disciplin med henblik på at reducere omfanget af afbud. Eivind noterede, at reglen vedr. pligten til selv at sikre substitutter fremgår af den årlige velkomstmail. Bestyrelsen vil ligeledes drøfte dette punkt.

Michael Justesen overrakte fiduspokalen til Peter Kraunsøe.

Formanden takkede Ole Bækgaard for god ledelse af generalforsamlingen.

 

For referatet

Johan Bayer

 

Bestyrelsesberetning 2017-2018 for Rødovre Bridge Klub

I Klubbens 74. sæson faldt medlemstallet for aktive fra 104 til 96, det antal som gennem årene har været bestyrelsens/TU-lederens klart foretrukne.

For at kunne gennemføre vor ”alle mod alle parturnering” måtte vi i sæson 72. + 73. bede 4 par om at stå over parturneringen. Det fungerede fint, med desværre medførte det også, at flere par i den nu afviklede sæson mente, at de frit kunne melde fra til parturneringen. Det har vi kæmpet lidt med i bestyrelsen, og vi er ret kede af den udvikling.

Vi fastholdt fordelingen med 75% hold og 25% par. Grundet ovennævnte frameldinger til parturneringen har vi måttet lave en turnering for 40 par i stedet for 48. Det betød 6½ aften i stedet for 6 aftener til afvikling, men den positive ting ved denne halve aften er jo, at vi er blevet 3-4 gange flere deltagere i generalforsamlingen.

Vi har således spillet holdturnering med 3 gennemløb af 7 runder. For ved hvilken gang vandt Freddy Christiansens hold med Lars Holgaard, Helge Hesselberg og Jakob Bjerrum. Resultatet af parturneringen har jeg netop fået: Vindere blev:  Jakob Søegaard/Martin Buch.

Vore nye Bridge-mates 2 blevet taget i brug ved sæsonstarten og tak til Velux Fonden for donationen.

 Vi har været en af pilotklubbene i forbindelse med den nye platform for BC3. Her en stor tak til TU-leder Freddy Christiansen. Regner med, at han/klubben får anerkendelse for vor medvirken til, at vi kan få en forbedret udgave af BridgeCentralen i den kommende sæson. 

 

 

Generalforsamling i Rødovre Bridgeklub

onsdag d. 26 april 2017

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent

2.       Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.       Aflæggelse af revideret regnskab

4.       Fastsættelse af indskud og kontingent

5.       Indkomne forslag

6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7.       Valg af revisor og revisorsuppleant

8.       Eventuelt

 

1.       Valg af dirigent

Ole Bækgaard blev valgt til dirigent

 

2.       Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Eivind aflagde på vegne af bestyrelsen beretning for det forløbne år. Beretningen er tilgængelig for medlemmerne på RBK´s hjemmeside.

 

3.       Aflæggelse af revideret regnskab

Helge redegjorde i sin egenskab af kasserer for regnskabet, der er baseret på samme principper som foregående år. Regnskabet blev godkendt.

Helge orienterede om at der for det kommende år sammenlignet med indeværende sæson budgetteres med et mindre overskud grundet et svagt reduceret antal medlemmer. Budgettet blev godkendt.

Helge orienterede om at RBK har modtaget kr. 25.000 fra Velux-fonden til anskaffelse af bridgemateriel. Forsamlingen udtrykte sin store anerkendelse af Eivinds utrættelige indsats på den front, der nu har udmøntet sig i et pænt beløb til anskaffelser.

 

4.       Fastsættelse af indskud og kontingent

Helge orienterede om at bestyrelsen indstiller til uændret kontingent, der fortsat er i den absolut lave ende sammenlignet med øvrige klubber. Forslaget blev vedtaget.

 

5.       Indkomne forslag

Der forelå fra bestyrelsen et forslag om kategorisk at afvise appelmulighed, som følge af oplevelser med ”dårlige sager”, der efter bestyrelsens vurdering i bakspejlet ikke forekom rimelige. Et medlem henvendte sig på baggrund af bestyrelsens forslag og anførte at forslaget ikke var i overensstemmelse med DBF´s regler. Bestyrelsen har på den baggrund trukket forslaget tilbage og i stedet foreslået justering af § 8 i klubreglerne. Der indføres en ny passus om at ”medlemmerne anmodes om i videst mulige omfang at respektere Turneringslederens afgørelse”. Hensigten er at begrænse antallet af appeller. Bestyrelsen vil overveje indførelse af gebyr i forbindelse med appel til MAK. Ændringsforslaget blev vedtaget.

Eivind orienterede om at RBK i den kommende sæson får yderligere 2 medlemmer som er kvalificerede som turneringsledere på forbundsniveau. Bestyrelsens vurdering er at vi er ualmindelig godt rustet på dette område.

 

Pia opfordrede til at formanden på første spilleaften orienterer klubbens medlemmer om substansen i §8 ”Etikette”, da der efter hendes vurdering er en række forhold vi med fordel kan stramme op på.

 

6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Jan Jørgensen, Helge Hesselberg, Susanne Houlberg og Søren Kraunsøe var på valg. Alle var villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår dog Søren alene valgt for 1 år.

Bestyrelsen ønskede at udvide bestyrelsen med endnu et medlem og foreslog Peter Kraunsøe valgt for 1 år.

Jakob Bjerrum var på valg som suppleant. Jakob var villig til genvalg.

Samtlige kandidater blev valgt.

7.       Valg af revisor og revisorsuppleant

Peter Kraunsøe var på valg, da Peter ikke kan sidde som revisor, hvis han er valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Torsten Bernes valgt som revisor for en 2-årig periode.

Morten Skovsted Eriksen var på valg som revisorsuppleant. Morten var villig til genvalg.

Revisor og revisorsuppleant blev valgt og genvalgt.

 

8.       Eventuelt

Eivind orienterede om at vi bliver 96 medlemmer i den kommende sæson, hvilket er optimalt for holdturneringen.

Jens Houlberg foreslog i lyset af det begrænsede antal fremmødte medlemmer (i alt 17 inkl. bestyrelsesmedlemmer) afholdelse af Generalforsamling på sidste spilleaften i sæsonen. Bestyrelsen vil overveje forslaget.

Søren Larsen konstaterede at klubben er i sit 73´ leveår, og at der forestår et jubilæum om 2 år. Søren opfordrede til at jubilæet fejres med en fest! Der var blandt de fremmødte medlemmer på den baggrund opbakning til at Søren sætter sig i spidsen for et festudvalg.

Formanden takkede Ole Bækgaard for god ledelse af Generalforsamlingen.

For referatet

Johan Bayer

 

 

Bilag til pkt 2:

Bestyrelsesberetning 2016-2017 for Rødovre Bridge Klub

 

Klubbens 73. sæson startede stille og roligt med 104 aktive medlemmer nøjagtig son i sæson 72, så igen i år var der 4 par, der fik lov til at melde fra til parturneringen. Derudover har vi haft 27 passive medlemmer.          I oktober spillede Palle Larsen for sidste gang. Han tabte kampen mod kræft. Efter et par (efter bestyrelsens opfattelse) unødige appelsager, opfordrede bestyrelsen medlemmerne til at undlade at appellere turneringsafgørelser. Bestyrelsen agtede ved denne generalforsamling at ændre klubbens vedtægter på dette område.

Vi har spillet holdturnering med 3 gennemløb af 7 runder. 2 grupper á 8 hold og 1 gruppe med 10 hold. I den sidste gruppe har vi spillet Monrad.

Sæsonen sluttede med parmesterskabet - 48 par alle mod alle over 6 aftener.

Ind imellem har vi afholdt en aften med en ”alternativ klubsølv”. Denne turnering blev afviklet i uge 7, som mange steder er vinterferieuge.

Både onsdag i efterårsferien, i uge 8 og onsdag før påske holdt vi som sædvanlig bridge-fri.

I denne sæson har der hverken været folkeafstemning, kommune- eller folketingsvalg, så blev forskånet for aflysninger. Vi er nu så mange, at vi under ingen omstændigheder kan være i kantinen.

Samarbejdet med Skole/skolebetjent og Rødovre Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltningen har været helt fint.

 

Den ugentlige spilleaften:

Vi ”arver” en næsten fuld bord/stole opstilling fra Islev og afrydningen med 8 oprydningshold (1 for hver måned) fungerer. Her skal lyde en tak til Jens Houlberg for at fremstille store overskuelige ”plakater” med navne på deltagerne på de enkelte oprydningshold.

Også tak til de trofaste som kommer i god tid og hjælper med bordopstilling, sætter meldekasser, bridge-mates m.v. på bordene.

RBK har nok et af landets billigste kontingenter, pt kr. 600,- ikke desto mindre bruger vi ca. 30% på præmier. I år har vi igen valgt udelukkende at bruge vin som præmier. Det har betydet, at vi har kunnet dele vin ud hver aften. Vi har tilstræbt, som tidligere, at dele ligeligt i de 3 rækker vi opererer med, både i hold og parturneringen. Princippet om kun 1 gang topscorer i hver turnering har også medvirket til at fordele præmierne.

Vi synes selv, at vi har fået nogle gode vin-deals hos Skovgaard Vine, som er vores hovedleverandør, men også hos Sæson Vine (hvor vi har købt 108 flasker af de 312 flasker vi har købt i sæsonen) har vi fået en god behandling, læs: Gode vine til det prisniveau vi har råd til.

Som det er de fleste bekendt ejer vi halvdelen af en kortlægningsmaskine, som står og betjenes i Reinholdt Bridgecenter. Maskinen har i år kørt nogenlunde, men vi må se i øjnene, at maskinen trænger til udskiftning eller måske trænger vi til nogle mere samvittighedsfulde operatører! 3-4 gange i sæsonen har der været fejlduplikeringer, senest den sidste spilleaften, hvor vor præmieuddeling gik i fisk, pga. fejlduplikering. Vi har 6 kortkasser med 32 spil i hver med logokort. Til holdturneringen har vi brugt 5 kasser hver aften og til parturneringen bruger vi kun 3-4 kasser. Vi har heldigvis stadig mange ubrugte sponsorkort tilbage af den gave vi forrige sæson fik fra firma ”iHeadHunt” v/Peter Rasmussen.

Vi får hentet og bragt kort ved Christian Herold og Søren Larsen. Tak til jer begge.

Og hvordan gik det så for medlemmerne i turneringer uden for spillelokalet: Sidste år var svaret på samme spørgsmål: Bedre end nogensinde!

Det samme svar kan desværre knapt så godt bruges igen, men ”bundniveauet” er så højt blandt klubbens medlemmer, at det igen i år at få medaljetagere. Så her nævnes nogle af de bedste resultater:

Atter i år blev RBK nr. 1 og 2 i distriktsfinalen for klubhold. I DM-klubholdfinalen, blev RBK’s hold nr. 5, og flere rbk’ere deltog på andre distrikters klubhold i finalen.

Godt halvdelen af klubbens aktive medlemmer spillede med i DBf’s divisionsturnering. Jonas Houmøller deltog, som de 2 seneste år, i slutspillet i 1. division med 4 hold, i år efter at have vundet grundspillet. Semifinalen mod Sejr Andreas Jensen, blev vundet efter en meget lige kamp og som sidste år strøg Jonas han HELT til tops. GULD i den fornemste af alle DM-finaler.

Der var i år ingen GULD i damedivisionen, men flot sølvmedalje til Helle Simon Elbro og Kate Reiter.

I seniorhold havde vi 13 rbk’ere blandt de 36 hold. I A-finalen blandt 12 hold havde vi 6 spillere med, med en 5. og 6. plads til følge.

Også vore dygtige juniorer, Rikke Capion Justesen, Amalie, Sophie og Søren Bune fejrer triumfer, både nationalt og internationalt. Landkampe. Medaljer i DM- og Nordisk mesterskaber vælter ind! Her er det på sin plads, at nævne det store arbejde Morten Bune Rasmussen gør for bridge blandt landets juniorer.

I DM- parturneringerne blev det i denne sæson ikke til de store resultater, men måske til sommer, idet de 6 RBK-par, besatte 6 af de øverste 7 pladser i DM-kval i Distrikt Østsjælland til åben par.

 

Resultater fra den ”hjemlige” front:

 

Årets klubmestre blev Freddy Christiansen/ Lars Holgaard-Helge Hesselberg/Jakob Bjerrum.

Parmesterskabet gik til: Henrik Boysen/Jan Jørgensen.

 

Tak til Sophie Bune, som klarer kaffejobbet. Tak til vore 2 revisorer, Peter Kraunsøe og Lars Holgaard.  

 

Bestyrelsen benytter sig af e-mailkorrespondance for at skabe kontakt til og mellem medlemmerne. I begyndelse af sæsonen sender vi en mail til alle medlemmer som cc. Det gør vi, fordi vi finder det hensigtsmæssigt at medlemmerne kan komme i kontakt med hinanden. Henvendelser i øvrigt i sæsonens løb sendes som bcc.

Derimod finder vi det uhensigtsmæssigt, at medlemmerne bruger vor rundmail til at sende ”svar til alle”. Vi beder derfor alle, som måtte have noget de gerne vil dele med alle medlemmer af RBK, om at henvende sig til bestyrelsen.

Min tak til resten af bestyrelsen for er godt samarbejde. i et år hvor vi har holdt 3 bestyrelsesmøder inkl. sæsonplanlægningsmødet med bestyrelsesmiddag i juni måned.

 

Holdt den 26. april 2017, på vegne RBK’s bestyrelse.

Orden tilbage til dirigenten.

 

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling i Rødovre Bridgeklub

Onsdag den 27. april 2016

 

Dagsorden :

 

1.     Valg af dirigent

2.     Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.     Aflæggelse af det reviderede regnskab

4.     Fastsættelse af indskud og kontingent

5.     Indkomne forslag

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (jf. §8)

7.     Valg af revisor og revisorsuppleant (jf. §8)

8.     Eventuelt

 

 1. Eivind bød i sin egenskab af formand for RBK velkommen til årets generalforsamling.
 2. Ole Bækgaard blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt og varslet lovligt i overensstemmelse med klubbens regler.
 3. Ole Bækgaard gav ordet til Eivind der aflagde formandsberetning for året der gik.

-          Eivind redegjorde for medlemssituationen, herunder antal deltagere i hold og parturneringer.

-          Året var turneringsmæssigt ifølge bestyrelsen en succes med en fornuftig afvikling af holdturnering som klubbens bærende turneringsprincip, og afsluttet med en parturnering hvor alle mødte alle over 7 aftener i seedede rækker.

-          Samarbejdet med kommunen og skolen forløber fint og tilfredsstillende.

-          Afrydningsprincipper for spilleaftener fungerer tilfredsstillende baseret på månedlig turnusrunde og selvafrydning på eget bord.

-          Eivind konstaterede at RBK har et efter bestyrelsens vurdering billigt kontingent kombineret med en stor ”tilbagebetaling” i form af præmier (ca. 30 % af medlemskontingentet går til præmier). Præmier har i sæsonen 2015/16 udelukkende været vinpræmier, og bestyrelsen vurderer at vi har fornuftige aftaler med vinleverandører. I årets løb er der købt 363 flasker.

-          Klubben råder fortsat over 50 % andel i en kortlægningsmaskine som deles med Reinholdt Bridge. Klubben har fortsat en del ubrugte kort fra vores kortsponsor Peter Rasmussen (i-headhunt.dk)

-          Eivind konstaterede at klubbens resultater i landsdækkende turneringer i indeværende år har været bedre end nogensinde:

o   Jonas Houmøller var på det vindende hold i DM for hold.

o   RBK blev nr. 4 i DM for klubhold.

o   Klubben har vundet guld- og sølv-medaljer i DM for damehold.

o   Pæne placeringer i DM for seniorhold.

o   Juniortriumfer og udtagelse til juniorlandshold.

-          Eivind takkede specifikt Sophie Buhne for solid indsats i forbindelse med kaffebrygning, drikkevarer og køkkentjans.

-          Eivind konstaterede med beklagelse at en specifik turneringslederafgørelse fejlagtigt var sendt til samtlige klubbens medlemmer via mail.

-          Bestyrelsen har afviklet 3 bestyrelsesmøder i årets løb, alle afviklet i god ro og orden.

Formandens beretning blev taget til efterretning med applaus.

 1. Helge gennemgik i sin egenskab af klubbens kasserer driftsregnskab og balanceforhold. Regnskabet blev godkendt med applaus.
 2. Helge gennemgik opæg til budget for sæsonen 2016/17 baseret på uændret kontingent. Budget for kommende år blev vedtaget.
 3. Ole Bækgaard konstaterede at der ikke var indkommet forslag til drøftelse på Generalforsamlingen.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formandssituationen, samt valg af revisor/suppleant:
  1. På valg til bestyrelsen var Eivind, Freddy, Johan & Morten. Morten ønskede ikke genvalg, øvrige modtog genvalg. Eivind takkede Morten for sin indsats i bestyrelsen gennem de senere år.
  2. Jakob modtog genvalg som bestyrelsessuppleant             
  3. Eivind meddelte generalforsamlingen at han var villig til at lade sig genvælge som formand for en yderligere maks. 2 årig periode, hvorefter Eivind ønsker at trække sig tilbage fra formandsposten og overlade rollen til en anden person. Bestyrelsen modtager meget gerne forslag til kandidater som formand, der kan tage over i løbet af et par år. Eivind fik stor applaus og anerkendelse for sit store og vedholdende arbejde som formand for RBK – et arbejde præget af solide relationer til eksterne samarbejdspartnere i spidsen for en dynamisk klub, hvilket i høj grad er med til at sikre en professionel turneringsafvikling, god medlemspleje med højt engagement og et højt bridgemæssigt niveau i en god atmosfære.
  4. Peter Kraunsøe fortsætter som revisor. Lars Holgaard var på valg som revisor og modtog  genvalg. Morten blev valgt som revisorsuppleant.
 5. EVT.
  1. Freddy meddelte, at han havde modtaget uofficielt forslag om brug af Monrad principper som alternativt grundlag for kvalifikation til holdturnering. Efter en kortere debat med angivelse af fordele / ulemper blev konklusionen, at vi fortsætter nuværende praksis for rækkeinddeling baseret på Freddys generelle vurdering af styrke.
  2. Jens Houlberg spurgte til håndtering af parturnering og frameldingsprincipper. Det er aftalt at spørgsmålet håndteres på bestyrelsens førstkommende møde.
 6. Afslutning.

Ole Bækgaard erklærede generalforsamlingen 2016 for afviklet i god ro og orden og afsluttet og Eivind takkede Ole for veludført gerning som dirigent.

 

Referent : Johan Bayer

 

 

Bilag til pkt 2:

 

Bestyrelsesberetning 2015-2016 for Rødovre Bridge Klub

Klubbens 72. sæson startede noget kaotisk, da vi ret sent fik en masse ønsker om optagelse fra nye medlemmer. Vi udvidede derfor kredsen af aktive medlemmer fra 96 til 104. De sidste 8 kom med på den betingelse, at de kun kunne spille den afsluttende parturnering, såfremt ældre medlemmer meldte fra til den planlagte 6 afteners parturnering. I løbet af sommeren meldte desværre et par helt fra, så i sæsonen har vi været 102 aktive og 21 passive medlemmer. Vi har hele sæsonen måtte kæmpe med at skaffe substitutter for det manglende par.

Vi har spillet holdturnering med 3 gennemløb af 7 runder. 2 grupper á 8 hold og 1 gruppe med 10 hold. I den sidste gruppe har vi spillet Monrad og i de sidste runder efter jul, har vi desværre måtte have en oversidderrunde, grundet problemet med at skaffe substitutter til det par der manglede holdkammerater.

Sæsonen sluttede med parmesterskabet - 48 par alle mod alle over 6 aftener.

Ind imellem har vi afholdt en aften med en ”alternativ klubsølv”. Denne turnering blev afviklet i uge 7, som mange steder er vinterferieuge.

Både onsdag i efterårsferien, i uge 8 og onsdag før påske holdt vi som sædvanlig bridge-fri.

Grundet folkeafstemning blev vi nødt til at aflyse spil den første onsdag i december. Derudover har vi været forskånet for aflysning. Vi er nu så mange, at vi under ingen omstændigheder kan være i kantinen.

Samarbejdet med Skole/skolebetjent og Rødovre Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltningen har været helt fint.

 

Den ugentlige spilleaften:

Vi ”arver” en næsten fuld bord/stole opstilling fra Islev og afrydningen med 8 oprydningshold (1 for hver måned) fungerer. Her skal lyde en tak til Jens Houlberg for at fremstille store overskuelige ”plakater” med navne på deltagerne på de enkelte oprydningshold.

Også tak til de trofaste som kommer i god tid og hjælper med bordopstilling, sætter meldekasser, bridge-mates m.v. på bordene.

RBK har nok et af landets billigste kontingenter, pt kr. 600,- ikke desto mindre bruger vi ca. 30% på præmier. I år har vi valgt udelukkende at bruge vin som præmier. Det har betydet, at vi har kunnet dele vin ud hver aften. Vi har tilstræbt, som tidligere, at dele ligeligt i de 3 rækker vi opererer med, både i hold og parturneringen. Princippet om kun 1 gang topscorer i hver turnering har også medvirket til at fordele præmierne.

Vi synes selv, at vi har fået nogle gode vin-deals hos Skovgaard Vine, som er vores hovedleverandør, men også hos Sæson Vine (hvor vi har købt 54 flasker af de 363 flasker vi har købt i sæsonen) har vi fået en god behandling.

Som det er de fleste bekendt ejer vi halvdelen af en kortlægningsmaskine, som står og betjenes i Reinholdt Bridgecenter. Maskinen har i år kørt nogenlunde, men vi må se i øjnene, at maskinen trænger til udskiftning. Vi har 6 kortkasser med 32 spil i hver med logokort. Til holdturneringen har vi brugt 5 kasser hver aften og til parturneringen bruger vi kun 3 kasser. Vi har heldigvis stadig mange ubrugte sponsorkort tilbage af den gave vi sidste sæson fik fra firma ”iHeadHunt” v/Peter Rasmussen.

Vi får hentet og bragt kort ved Christian Herold og Søren Larsen. Tak til jer begge.

Og hvordan gik det så for medlemmerne i turneringer uden for spillelokalet: Sidste år var svaret på samme spørgsmål: Bedre end nogensinde!

Det samme svar kunne godt bruges igen.

Atter i år blev RBK nr. 1 og 2 i distriktsfinalen for klubhold. I DM-klubholdfinalen, blev RBK’s hold nr. 4, og flere rbk’ere deltog på andre distrikters klubhold i finalen.

Godt halvdelen af klubbens aktive medlemmer spillede med i DBf’s divisionsturnering. Jonas Houmøller deltog, som sidste år, i slutspillet i 1. division med 4 hold. Til forskel fra sidste år, hvor Jonas blev nr. ¾, strøg han denne gang HELT til tops. GULD i den fornemste af alle DM-finaler.

Der var også GULD i damedivisionen: For 3 år i træk blev Helle Krogh danmarksmester. Sølvmedaljer til Gerda Silke Holm, Lise Mernøe, Birgitte Holm og Pia Rædkjær Jensen, som byttede bronzemedaljer fra sidste år.

I seniorhold klarede Helge Helsselberg og Jakob Bjerrum sig igen bedst, denne gang igen med en 4. plads. I A-finalen blandt 12 hold deltog også Gerda Silke Holm, Eivind Sveinbjørnsson, Lars Øgaard og Søren Larsen.

Også vore dygtige juniorer, Rikke Capion Justesen, Sophie og Søren Bune fejrer triumfer, både nationalt og internationalt. Landsudtagelse til VM til sommer. Medaljer i DM- og Nordisk mesterskaber.

Også i parturneringerne blev det til en medalje: Helge Hesselberg/Jakob Bjerrum tog en flot sølvmedalje i seniorpar.

Her har vi kun nævnt de allerbedste resultater som klubbens medlemmer har opnået i indeværende sæson.

 

Årets klubmestre blev igen Lars Møller Sørensen. Denne gang hjulpet af Simon Houlberg, Kren Jacobsen og Richardt Lisbygd.

Parmesterskabet gik til: Jakob Søegaard/Peter Jacobsen

 

Tak til Sophie Bune, som klarer kaffejobbet. Tak til vore 2 revisorer, Peter Kraunsøe og Lars Holgaard.  

Året har også budt på en mindre sjov oplevelse: En TU-ledersag kørte delvis af sporet og medførte en uhensigtsmæssig brug af vort mail-adressekartotek.

Bestyrelsen benytter sig af e-mailkorrespondance for at skabe kontakt til og mellem medlemmerne. I begyndelse af sæsonen sender vi en mail til alle medlemmer som cc.

Det gør vi, fordi vi finder det hensigtsmæssigt at medlemmerne kan komme i kontakt med hinanden.

Derimod finder vi det uhensigtsmæssigt, at man bruger vor rundmail til at sende ”svar til alle”.  Vi håber, at det ikke vil ske fremover.

Vi beder alle som måtte have noget de gerne vil dele med alle medlemmer af RBK om at henvende sig til bestyrelsen.

Min tak til resten af bestyrelsen for er godt samarbejde. i et år hvor vi har holdt 3 bestyrelsesmøder inkl. sæsonplanlægningsmødet med bestyrelsesmiddag i juni måned.

 

Holdt den 27. april 2016, på vegne RBK’s bestyrelse.

Ordet tilbage til dirigenten.

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling i Rødovre Bridgeklub

Onsdag den 29-04-2015 kl. 19:00

 

Dagsorden :

 

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.      Aflæggelse af det reviderede regnskab

4.      Fastsættelse af indskud og kontingent

5.      Indkomne forslag

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (jf.§8)

7.      Valg af revisor og revisor suppleant (jf.§8)

8.      Eventuelt

 

Deltagelse af 22 medlemmer inkl. 7 bestyrelsesmedlemmer.

 

Ad. 1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog  Ole Bækgaard, der blev valgt med akklamation.

Ole Bækgaard takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og lovligt indkaldt.

 

Ad. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Se særskilt.

Spørgsmål og kommentarer til bestyrelsens beretning:

Ingen. Beretningen godkendt med applaus.

 

Ad. 3) Aflæggelse af det reviderede årsregnskab.

Søren Kraunsøe, kasserer, oplyste, at regnskabet for 2014-2015 er blevet godkendt af vores 2 revisorer.

Overskuddet på regnskabet blev i år mindre end det plejer at være, hvilket skyldtes, at bl.a. præmier for både sidste år og i år er afregnet i indeværende regnskabsår.

Spørgsmål og kommentarer : Ingen

Regnskabet godkendtes med applaus.

 

Budget for 2015/2016: Udviste et underskud på kr. ca. 18.000,-, hvilket alene skyldtes at bestyrelsen har afsat kr. 30.000,- til indkøb af nye bridgeborde.

 

Der var en del debat om bridgeborde – indkøb/opbevaring.

 

Henrik Louis Petersen spørger til festfonden, som står som indtægt, skal beløbet ikke føres over på udgift siden som hensættelse ?

Freddy Christiansen siger, nej det har vi aldrig gjort. Beløbet bogføres ikke som hensættelse.

Freddy Christiansen oplyser, at vi har et overskud på ca. 10.000 kr. pr år, dog ikke i år, fordi der er 2 års præmier, der udbetales i år.

Eivind Sveinbjørnsson gør opmærksom på, at vi næste år bliver 8 medlemmer mere og en lidt større indtjening

Eivind Sveinbjørnsson oplyser, at kortlæsningsmaskinen, som vi ejer halvdelen af, giver ca. 3000 kr. i overskud. Det koster derfor netto ca. 1000 kr. – 1500 kr. at få lagt kort pr. sæson.

 

 

Ad. 4) Fastsættelse af indskud og kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent i forhold til indeværende sæson.

Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2015/2016 blev vedtaget så det fortsat er 550 kr. + 50 kr. = 600 kr. + betaling til Danmarks Bridgeforbund (DBf). Beløbet til DBf, kreds og distrikt oplyses senere.

Spørgsmål og kommentarer: Ingen

 

Indskud (kr. 0,00) og kontingent godkendt af generalforsamlingen.

 

Ad. 5) Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 

Ad. 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

Jan Jørgensen, Søren Kraunsøe og Susanne Houlberg var på valg. De modtager genvalg og blev genvalgt med applaus.

Jakob Bjerrum var på valg som suppleant. Han modtog også gerne genvalg og blev genvalgt med applaus.

 

Bestyrelsen ønskede en udvidelse af bestyrelsen med et medlem mere.  Bestyrelsen foreslog Helge Hesselberg. Helge blev valgt med applaus.

 

Ad. 7) Valg af revisor og revisorsuppleant.

Erling Munk Nielsen er på valg. Erling ønskede ikke genvalg.

Søren Kragh Madsen var ikke på valg, men Søren ønskede at stoppe som revisor.

 

Valg af 2 nye revisorer:

Lars Holgaard var villig til valg som revisor, med den klausul, at Helge Hesselberg bliver konstitueret som kasserer for RBK. Bestyrelsen bekræftede at Helge Hesselberg skal fungere som kasserer. Lars Holgaard blev derefter valgt in absentia for en 1-årig periode.

 

Peter Kraunsøe var villig til valg som revisor. Peter Kraunsøe blev valgt med akklamation for en 2-årig periode.

 

Valg af revisorsuppleant:

Lars Holgaard har været revisorsuppleant i den forgangne sæson. Da Lars nu er blevet valgt til revisor har ingen revisorsuppleant.

Bestyrelsen havde ingen kandidat.

Salen blev spurgt, men ingen meldte sig.

Eivind Sveinbjørnsson vil forhøre sig på 1. spilleaften næste sæson, om der er et medlem, der ønsker at være revisorsuppleant.

 

Ad. 8) Eventuelt.

 

Jens Houlberg spørger, om det er korrekt, at man ønsker at investere i nye bridgeborde.

I følge en ekstra stor post på budgettet, ca. 30.000 kr. nævnes indkøb af nye bridgeborde.

 

Det vil lette med opstilling og oprydning ved hver bridgeaften. Der er dog ikke sikret opbevaringsplads. Eivind Sveinbjørnsson vil tage kontakt til Rødovre Kommune og forhøre sig om opbevaringsplads.

Jens Houlberg spørger, om vi kan dele et evt. indkøb med Islev Bridgeklub (IBK).

Eivind Sveinbjørnsson vil spørge om IBK vil investere i 8 bridge borde og Rødovre Bridgeklub(RBK) i de resterende 20 borde. IBK låner af ”vores” borde og vi af deres efter behov.

Evt nye bridgeborde skal sættes på specielle vogne.

Jakob Søgaard, nylig valgt ind i bestyrelsen i Distrikt Nordsjælland, oplyser, at en snedkermester har fremstillet specielle stativer til 16 borde + meldekasser. Jakob Søgaard tilbyder at forhøre sig hos snedkermesteren, og spørger ham, om han vil fremstille yderligere stativer.

Eivind Sveinbjørnsson oplyste, at for nogle år siden havde han spurgt distrikt Nordsjælland, om de ville sælge nogle brugte bridgeborde, og spørgsmålet var, om det stadig er en mulighed.

Jakob Søgaard tilbød at undersøge det i distrikt Nordsjælland.

Peter Jacobsen gjorde opmærksom på, at bordene er gamle og vil have en begrænset holdbarhed.

 

 

Simon Jacobsen spurgte de fremmødte om deres generelle holdning til pengepræmier ?

Peter Jacobsen foreslog, at alle præmier stoppes, så kunne vi få råd til at spille et andet og bedre sted.

Simon Jacobsen foreslog rødvin i stedet for pengepræmier.

Jens Houlberg syntes også, at rødvin er bedre, man kunne evt. dele det ud over hele sæsonen, ved hver gruppe afslutning.

Henrik Louis Petersen mente også, at rødvin er bedre at få frem for de ”små pengepræmie beløb” måske en bedre vin.

Mogens Bak efterlyste forskellige vintyper, ikke kun rødvin.

Eivind Sveinbjørnsson lovede, at det er noget, der vil blive diskuteret fremadrettet. Bestyrelsen vil tage det op på sommerens planlægningsmøde.

 

Generalforsamlingens dirigent, Ole Bækgaard erklærede herefter dagsorden for gennemført og gav ordet til formanden.

 

Formanden takkede dirigenten og uddelte herefter et passende antal flasker vin til dirigent, revisorer, ”korthenter” og ”kortafleverer” og andre som formanden fandt ”værdige” til disse små erkendtligheder.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden kl. 19.30

 

Uden for dagsorden: I 1988 forærede formanden RBK en evigt vandrende ”fiduspokal”. Formanden var så heldig sidste år at få pokalen, som er til låns indtil den næste generalforsamling. Den til enhver til værende indehaver af pokalen har ret og pligt til at tildele den/de som han/hun har ”fidus” til. Med ret til opbevaring og pudsning indtil ordinær generalforsamling 2016 blev Søren Kraunsøe.

 

Referent Susanne Houlberg

 

 

Bilag til pkt 2:

Bestyrelsesberetning 2014-2015 for Rødovre Bridge Klub

 

I klubbens 71. sæson har vi været 96 aktive og 19½ passive medlemmer, i alt 115½ kontingentbetalende DBf-medlemmer.

 

Som i forrige sæson spillede vi 3 gennemløb holdturnering med 7 runder i hvert gennemløb og med op/nedrykning af 2 hold efter 1. og 2. gennemløb.

Sæsonen sluttede med parmesterskabet – 48 par alle mod alle over 6 aftener.

Ind imellem har vi afholdt en aften med ”klubsølv”. Den turnering blev afviklet i uge 7, som mange steder er vinterferieuge.

Både onsdag i efterårsferien, i uge 8 og onsdag før påske holdt vi som sædvanligt bridge-fri.

I år fik vi igen ikke brug for vor reservedag, så vi holdt også bridge-fri onsdagen før generalforsamlingen.

Bestyrelsen fornemmer, at en meget stor del af klubbens medlemmer stadig er glade for fordelingen mellem 3/4 hold og 1/4 par-turnering, og det ser ud til, at vi kan fastholde det samme program i næste sæson.

 

For 3. år i træk har vi ikke haft brug for at spille i kantinen. Herligt for vi kan faktisk dårligt være 24 borde i lokalet.

Samarbejdet med Skole/skolebetjent og Rødovre Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning har i år været OK, om ikke helt gnidningsfrit.

 

Den ugentlige spilleaften;

Vi ”arver” en næste fuld bord/stole opstilling fra Islev og afrydningen med 8 afrydningshold (1 for hver måned) fungerer. Her skal tak rettes til Jens Houlberg for at fremstille store overskuelige ”plakater” med navne på deltagerne på de enkelte oprydningshold.

Også tak til de trofaste som kommer i god tid og hjælper med bordopstilling, meldekasser, bridge-mates m.v.

Sidste halvdel af sæsonen har IBK været forvist til kantinen om tirsdagen og i stedet har vi måtte arbejde med ”bankofolket”.

Det har givet en del bøvl, mest fordi der ikke er vogne nok til bordene, hvilket desværre er skolens fejl: For mange borde eller for få vogne til bordene. Vi håber IBK er tilbage i festsalen om tirsdagen i den kommende sæson.

 

Kortleverancen fra vor ½ejede kortlægningsmaskine, som står og betjenes i Reinholdt Bridgecenter, er blevet væsentlig bedre, nok også hjulpet på vej af, at vi før sæsonstart 2013-2014 investerede i 6 nye sæt kort til vore kortkasser.

Sidst på året har vi så kunnet tage vore spritnye sponsorkort, stillet kvit og frit (ca. 350 spil) til rådighed af iHeadHunt” v/Peter Rasmussens headhunterfirma. Og igen 1000 tak til Peter.

Kortene blev desværre kun produceret i en farve, så vi har efterfølgende investeret i yderligere 344 spil købt til nettopris hos DBf.

 

Her skal tak lyde til Christian Herold for at hente kortkasser og Søren Larsen for at levere tilbage til Glostrup.

 

Hvordan klarede klubbens medlemmer sig så ”udenbys”?

 

Svaret er: Bedre end nogensinde!

 

Klubben repræsenterede distrikt Østsjælland i DM-klubholdfinalen. Denne finaleplads har RBK siddet på i ca. 22 af de seneste 25 finaler.  Og denne gang med den ultimative succes:

Første DM-Guld for klubhold til RBK v/ Brian Skjønnemann/ Ib Chr. Bank, Mads Eyde/Nils Grove og Lars Møller Sørensen/Martin Marquard Knudsen.

 

38 spillere deltog i divisionsturneringen. Næste år er det nok tæt på 50 RBK spillere, der deltager i Divisionsturneringen!

Jonas Houmøller til slutspil og Kell Krogh/Sejr Andreas Houlberg Jensen rigtig tæt på en slutspilsplads.

Jonas Houmøller blev nr. 3/4 i slutspillet (1 spil fra en finaleplads)!

I 2. division fik Erling Munks hold en flot 4. plads.

 

Helle Krogh vandt igen GULD i dameholdturneringen, hvor RBK v/Gerda Silke Holm, Birgitte Holm og Pia Rædkjær Jensen tog Bronzemedaljer.

RBK-damerne er i næste sæson igen repræsenteret på mindst 3-4 hold i den bedste række i DM for Damehold.

 

I Seniorhold tog Helge Hesselberg og Jakob Bjerrum igen en fin placering. Denne gang blev det dog kun til en 4. plads, men surt at de blev ”snydt” for medaljer efter nederlag på mere end 2/18 til RBK rivalerne Gerda Silke Holm/Eivind Sveinbjørnsson med Søren Larsen på holdet. Dette hold endte på en 7. plads.

 

Juniorerne er igen på vej yderligere frem:

Søren Bune med Bronzemedalje i juniorhold, Rikke Capion Justesen og Sophie Bune nr. 4.

Alle 3 til Nordisk mesterskab for juniorer. Sølvmedalje til Søren hos de unge juniorer og Sølvmedaljer til Rikke og Sophie hos pigerne.

 

I Pokalturneringens 7. runde (16 hold tilbage) er 15 RBK’ere tilbage, 14 på 3 rene RBK-hold og 1 på et ”blandet” hold.

 

I parturneringerne: Ved DM i Svendborg blev Jonas Houmøller nr. 4 i mix par. Hos damerne blev Kate Reiter nr. 4 og Helle Krogh nr. 6, men ellers ikke samme succes som sidste år i Vingsted.

 

På den hjemlige front var der nye på Toppen:

Holdturnering vundet af Anders Møller Jensen/Henrik Louis Petersen og Lars Møller Sørensen/Martin Marquard Knudsen.

Henrik Boysen/Jan Jørgensen tog sig af mesterskabet for par.

 

Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder inkl. 1 sæsonplanlægningsmøde med bestyrelsesmiddag i juni måned.

Heller ikke i år nogen juleafslutning, men stadig smørrebrød og drikke til generalforsamlingen..

 

Vi har i år fået nye kaffedame, Sophie Bune, som har klaret opgaven med bravour. At hun også kan spille kort fremgår jo af det oven over anførte.

 

Morten Rasmussen Bune pusler om juniorer og Søren Larsen nusser seniorlandsholdet!

 

Mange RBK.ere har allerede kvalificeret sig til DM-finalerne i Svendborg til sommer.

 

Tak til vore 2 revisorer, Erling Munk Nielsen og Søren Kragh Madsen og Lars Holgaard, som har stået bi som suppleant. De har været på en vanskelig opgave med 2 regnskaber i løbet af sæsonen!

 

Min tak til bestyrelsen for godt samarbejde og en særlig tak til Freddy, dels for hans store indsats med turneringsafviklingen, men så sandelig også for indsatsen bag kulisserne for aktivt at medvirke til, at vi er nået i mål med de 2 årsregnskaber.

 

Holdt den 29. april 2015, på vegne af RBK's bestyrelse:

Eivind Sveinbjørnsson (fm).

 

Ordet tilbage til dirigenten.


Referat af ekstraordinær general forsamling i Rødovre Bridgeklub

Onsdag d. 29.04.15 kl. 1845

 

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Godkendelse af regnskab fra sæsonen 2013/2014

 

Tilstede var 15 klubmedlemmer + 7 bestyrelsesmedlemmer.

 

Ad. 1. Valg af dirigent.

 

Bestyrelsen foreslog Ole Bækgaard, der blev valgt med akklamation.

Ole Bækgaard takkede for valget og konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og lovligt indkaldt.

 

Ad. 2) Godkendelse af regnskab fra sæsonen 2013/2014

 

Søren Kraunsøe, kasserer, præsenterede ved generalforsamlingen 2014 et regnskab, som i den udformning det havde ikke kunne godkendes af de 2 revisorer.

Nu var regnskabet rettet og godkendt.

 

Spørgsmål til det reviderede regnskab: Ingen spørgsmål fra salen.

 

Erling Munk Nielsen (revisor) syntes, at han skyldte generalforsamlingen en forklaring.

Sidste års regnskab var lidt specielt, fordi der var jubilæumsfest og barometerturnering. Regninger, bilag skulle bogføres periodevis og have været specificeret mere.

En revisor er valgt på en generalforsamling og det er et hverv, hvor man har til opgave at holde justits med en omsætning på kr. 100.000,-.

 

Eivind Sveinbjørnsson takkede de 2 revisorer, for deres store tålmodighed og fordi de holdt ud og ikke trak sig, hvilke ville have gjort, at vi skulle have haft endnu en ekstraordinær generalforsamling blot for vælge ny(e) revisor(er).

 

Regnskabet godkendtes herefter med applaus.

 

Den ekstraordinære generalforsamling afsluttet kl. 18.55

 

Referent Susanne Houlberg


Referat af generalforsamling i Rødovre Bridgeklub

Onsdag d. 30.04.2014

 

Dagsorden :

 

 1. Valg af dirigent
 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 1. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 1. Fastsættelse af indskud og kontingent
 1. Indkomne forslag
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (jf.§8)
 1. Valg af revisor og revisor suppleant (jf.§8)
 1. Eventuelt

 

Deltagelse af 21 medlemmer inkl. bestyrelsen.

 

Ad. 1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Svend-Erik Andersen, der blev valgt med akklamation.

Svend-Erik Andersen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og lovligt indkaldt.

 

Ad. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Se særskilt.

Spørgsmål og kommentarer til bestyrelsens beretning :

Ingen. Beretningen godkendt med applaus.

 

Ad. 3) Aflæggelse af det reviderede årsregnskab.

Søren Kraunsøe oplyste, at der ikke er noget revideret regnskab at fremlægge til godkendelse. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet et regnskab, men det er ikke færdigrevideret. Søren Kraunsøe er ny kasserer i klubben og det udarbejdede regnskab, var ikke sat korrekt op.

Erling Munk Nielsen og Søren Krag Madsen har instrueret i opsætning af regnskabet. Dette regnskab skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling finder sted ved sæsonstart 2014/2015 formentlig 3. spilleaften.

Søren Kraunsøe oplyste at jubilæumsturneringen giver et overskud på ca. 8000 kr. Jubilæumsfesten giver et underskud på ca. 4000 kr. For begge poster er alle regninger dog ikke betalt endnu.

Der er restancer på 20.000 kr. hos medlemmerne. 20 medlemmer har endnu ikke betalt kontingent.

Som tidligere år kan regnskabet for kortlæggemaskinen ikke afsluttes da dette ikke er modtaget fra Christian Reinholdt. Det kommer forskudt hvert år.

Spørgsmål og kommentarer :

Eivind Sveinbjørnsson fortalte forsamlingen, at han vil sørge for, at alle medlemmer i Rødovre Bridgeklub får en mail med det reviderede regnskab. Er der spørgsmål til regnskabet, vil det være muligt at sende dem med mail til Søren Kraunsøe.

 

Ad. 4) Fastsættelse af indskud og kontingent.

Eivind Sveinbjørnsson tog sig af dette punkt.

Vi har i flere år ikke haft indskud i Rødovre Bridgeklub. Tidligere var indskuddet 55 kr.

Indskuddet for næste sæson er 0 kr.

Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2014/2015 bliver fortsat 550 kr. + tilskud til festfonden. Vi har i den forgange sæson betalt 100 kr. til festfonden. Dette beløb sættes ned til 50 kr. igen. Kontingentet bliver 550 kr. + 50 kr. = 600 kr. + betaling til Danmarks Bridgeforbund (DBF). Beløbet til DBF er i skrivende stund ukendt.

Spørgsmål og kommentarer :

Thomas Svendsen mener, at indskuddet blev fjernet på en tidligere generalforsamling.

Svend-Erik Andersen oplyser, at generalforsamlingen kan vedtage, at der ikke skal betales indskud.

Søren Kähler efterspørger, at kontingentets størrelse også i den næste sæson bliver lagt ud på hjemmesiden, så det er muligt at se, hvor stort et beløb der skal overføres til klubben. Freddy Christiansen lover, at dette vil ske, når kontingent til DBf , kreds og distrikt er kendt..

Simon Jacobsen gør opmærksom på, at budgettet skal ændres, når kontingentet sænkes fra 650 kr. til 600 kr.

Indskud og kontingent godkendt af generalforsamlingen.

 

Ad. 5) Indkomne forslag.

Der er ingen indkomne forslag.

 

Ad. 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

Eivind Sveinbjørnsson er på valg som formand. Han modtager gerne genvalg.

Freddy Christiansen, Morten Skovsted Eriksen og Johan Bayer er på valg. Alle modtager gerne genvalg.

Jakob Bjerrum er på valg som suppleant. Han modtager gerne genvalg.

Alle genvælges uden modkandidater. Jakob valgt for 1 år – øvrige for 2 år.

 

Ad. 7) Valg af revisor og revisorsuppleant.

Søren Kragh Madsen er på valg, og modtager genvalg.

Søren Kragh Madsen blev valgt uden modkandidat.

 

Lars Holgaard er på valg som revisorsuppleant.

Lars Holgaard modtager genvalg uden modkandidat.

 

Ad. 8) Eventuelt.

Søren Kähler overrækker fiduspokalen til Eivind Sveinbjørnsson.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden kl. 19.20

 

Referent Susanne Houlberg 

 


 

Bilag til pkt 2:

 

Bestyrelsesberetning 2013-2014 for Rødovre Bridge Klub

I klubbens 70. sæson har vi været 96 aktive og 15½ passive medlemmer, i alt 112 kontingentbetalende DBf-medlemmer.

 

Som i forrige sæson spillede vi 3 gennemløb holdturnering med 7 runder i hvert gennemløb og med op/nedrykning af 2 hold efter 1.

og 2. gennemløb. Sæsonen sluttede med parmesterskabet – 48 par alle mod alle over 6 aftener.

Ind imellem har vi afholdt en aften med ”klubsølv”. Denne turnering afholdt i en af vinterferieugerne blev igen i år sponseret af Søren Kähler.

Både onsdag i efterårsferien, i uge 8 og onsdag før påske holdt vi som sædvanligt bridge-fri.

I år fik vi ikke brug for vor reservedag, så vi holdt også bridge-fri onsdagen før generalforsamlingen

 

Bestyrelsen fornemmer at en meget stor del af klubbens medlemmer stadig er glade for fordelingen mellem 3/4 hold og 1/4 par-turnering og det ser ud til at vi kan fastholde det samme program i næste sæson.

For 2. år i træk har vi ikke haft brug for at spille i kantinen. Herligt for vi kan faktisk dårligt være 24 borde i lokalet. Samarbejdet med Skole/skolebetjent og Rødovre Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning har været helt gnidningsfrit.

 

Den ugentlige spilleaften;

Vi ”arver” en næste fuld bord/stole opstilling fra Islev og afrydningen med 8 afrydningshold (1 for hver måned) fungerer og vil givet vis komme til at fungere endnu bedre i den kommende sæson. Her skal tak rettes til Jens Houlberg for at fremstille store overskuelige ”plakater” med navne på deltagerne på de enkelte oprydningshold. Også tak til de trofaste som kommer i god tid og hjælper med bordopstilling, meldekasser, bridge-mates m.v.

Kortleverancen fra vor ½ejede kortlægningsmaskine, som står og betjenes i Reinholdt Bridgecenter, er blevet væsentlig bedre, nok også hjulpet på vej af, at vi før sæsonstart investerede i 6 nye sæt kort til vore kortkasser. Vi håber, at vi kan nøjes med til næste sæson at skifte ½delen af kortene ud i de 3-4 kasser vi bruger til stadighed. Her skal tak lyde til Christian Herold for at hente kortkasser og Søren Larsen for at levere tilbage til Glostrup

 

Hvordan klarede klubbens medlemmer sig så ”udenbys”? Svaret er: Bedre end nogensinde!

·         Klubben repræsenterede distriktet i DM-klubholdfinalen.

·         34 spillere deltog i divisionsturneringen. Næste år er det 38!

·         Jonas Houmøller blev nr. 3/4 i slutspillet,

·         Kell Krogh rykker i 1. division.

·         Helle Krogh vandt GULD i dameholdturneringen, hvor RBK i næste sæson nok igen er repræsenteret på 3-4 hold.

·         I Seniorhold tog Helge Hesselberg og Jakob Bjerrum nok en bronzemedalje

·         Juniorerne er igen på vej frem: Rikke Capion Justesen med en Sølvmedalje og Søren Bune med Bronzemedalje i juniorhold.

·         I Pokalturneringens 6. runde (32 hold tilbage) har RBK spillere (17 i alt) fordelt på 6 hold.

·         I parturneringerne ved DM i Vingsted blev Jonas Houmøller ”snydt” i sidste spil.

·         Det var sidste år. Ikke i år! GULD til Jonas i den fornemmeste af parturneringerne: Åben par.

På den hjemlige front var der nye på Toppen:

·         Holdturnering vundet af Peter Kraunsøe/Søren Kraunsøe, Rói Joensen/Thomas Svendsen.

·         Rói og Thomas tog også mesterskabet for par.

 

 

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder inkl. 1 sæsonplanlægningsmøde med bestyrelsesmiddag.

Heller ikke i år nogen juleafslutning, men stadig smørrebrød og drikke til generalforsamlingen..

Den 22. marts fejrede vi klubbens 70-års jubilæum ved en utrolig god fest, syntes vi der var med på Rødovregaard. Skovgård Vine (vor faste vinpræmieleverandør) startede fest med en vinsmagning allerede kl. 1630-1800. Her deltog 30 .

Kl 1830 begyndte den egentlige fest med middag:4 retters menu fabelagtig, kreeret af Lone Kiær og Co, ledsaget af gode vine fra Skovgaard Vine, og fremført af 3 dygtige serveringspiger fra Operaen. De sang ikke, men der var sange og få taler. Sangene akkompagnement af pianisten fra Finneys Jazzmen (6 x senior traditionel god til dans-jazzmusik). Orkestret underholdt og spillede op til dans. Kl. 24 gik musikken hjem, vi andre kl. 0100.

Det blev et særdeles vellykket arrangement, som desværre alt for få (knap 50) deltog i. Det KAN ikke være prisen (kr. 200,- for medlemmer og kr. 400,-

for ikke-medlemmer) der har afskrækket. Bestyrelsen håber at de der deltog vil engagere sig i at fortælle de der ikke deltog, at det var en fin oplevelse, så vi forhåbentlig kan blive mindst dobbelt så mange til 75-års jubilæet.

Forinden havde vi også i begyndelsen af februar markeret jubilæet med en barometerturnering. 80 spillere havde en god dag med et 100% vellykket arrangement, hvor et garvet og gennemrutineret ”barometermandskab” fik alt til at gå op i en højere enhed. Tak til alle de der gav en hånd og brugte en søndag.

 

Vi har taget afsked med Sigrid Kjær-Hansen, som igennem 3 sæsoner har brygget te og kaffe til os. Vi leder efter en ny.

Tak til vore 2 revisorer, Erling Munk Nielsen og Søren Kragh Madsen og Lars Holgaard, som står bi som suppleant.

Min tak til resten af bestyrelsen, i år særligt til de 3 nye medlemmer, Johan Bayer, Morten Skovsted Eriksen og Søren Kraunsøe.

Holdt den 30. april 2014, på vegne af RBK's bestyrelse:

Eivind Sveinbjørnsson (fm).

Ordet tilbage til dirigenten.

 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Rødovre Bridge Klub onsdag d. 4. september 2013

 

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent

2.    Bestyrelsen søger forsamlingens tilslutning til flg. forslag:

I vedtægtens § 4 efter afsnit 2 indsættes flg.:

Aktive medlemmer ≤ 25 år betaler ½ kontingent.

 

Tilstede var 85 medlemmer

 

Ad. 1

 

Til dirigent blev valgt Erling Munk Nielsen, som takkede for valget. Han konstaterede, at indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling var varslet korrekt. Endvidere var generalforsamlingen beslutningsdygtig, da mere end 2/3 af medlemmerne af var fremmødt.

 

Ad. 2

 

Dirigenten gennemgik punktet, der var på dagsordenen, og straks derefter gik vi til afstemning.

For stemte 85 medlemmer. Ingen stemte imod. Ingen undlod at stemme.

 

Vedtægtsændringen dermed en realitet, gældende fra sæsonen 2013/2014.

 

Referent Susanne Houlberg

 

 

Referat af ordinær generalforsamling i Rødovre Bridge Klub

onsdag d. 24. april 2013

 

Dagsorden:

 

1.            Valg af dirigent

2.            Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.            Aflæggelse af det reviderede regnskab

4.            Fastsættelse af indskud og kontingent

5.            Indkomme forslag

6.            Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (jf. §8)

7.            Valg af revisor og revisorsuppleant (jf. §8)

8.            Eventuelt

 

Deltagelse af 20 medlemmer inkl. bestyrelse.

 

Ad. 1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Erling Munk Nielsen, der blev valgt med akklamation.

Erling Munk Nielsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og lovligt indkaldt.

 

Ad. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Se særskilt.

Spørgsmål/kommentarer til bestyrelsens beretning:

Jan Jørgensen gør opmærksom på, at klubben har 2 1. Divisionsspillere og ikke kun 1 som nævnt i bestyrelses beretning.

Beretning derefter godkendt med applaus.

 

Ad. 3) Aflæggelse af det reviderede årsregnskab.

Pia Jensen gennemgår regnskabet. Der figurerer et overskud på 20.000 kr., selvom der kun var budgetteret med 10.000. Dette skyldes, at klubben har fået flere medlemmer end forventet i den forgangne sæson, og at kassereren brødbetynget måtte meddele, at hun havde glemt at betale en regning fra juni 2012 (der har heller ikke været rykket for den) kortforbrug derfor bogført som 0 kr. For næste år kommer der dobbelt forbrug af kort, da regnskabet skal indeholde 2 års kortforbrug.

På næste års budget er bronzepoint steget lidt, og kaffen er steget. Vin, som bliver indkøbt til præmier, registreres fremover som et aktiv, og nedskrives, hver gang der tages af lageret.

På budgettet er afsat et beløb på 25.000 kr. + festfonden indestående forår 2014 25.000 kr. = 50.000 kr. til brug som tilskud til jubilæumsfest forår 2014.

Spørgsmål til regnskabet:

Eivind Sveinbjørnsson spørger om det ikke er en fejl, at der står 0 kr. i kortforbrug. Pia Jensen forklarer, at det ikke er en fejl, hun har simpelthen glemt at betale regningen, men den er betalt nu.

Regnskabet godkendt.

 

Ad. 4) Fastsættelse af indskud og kontingent.

Klubbens kontingent fortsætter som sidste år med 550 kr. Festfonden tilskud øges fra 50 kr. til 100 kr. Danmarks Bridgeforbund (DBF)skulle have 313 kr. pr medlem i den forgangne sæson, beløbet plejer at stige lidt, men hvis DBF holder den samme takst næste år bliver kontingentet 963 kr. pr. medlem.

Passive medlemmer betaler 150 kr. til Rødovre Bridgeklub og DBF takst som nuværende er 313 kr. (hvis RBK er den primære klub)

Spørgsmål til kontingent og indskud:

Ingen spørgsmål.

Kontingentet godkendt.

 

Ad. 5) Indkomne forslag.

Der er ingen indkomne forslag.

 

Ad. 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

Jan Jørgensen og Susanne Houlberg er på valg og begge modtager gerne genvalg.

Bjørn Jespersen er på valg og ønsker ikke genvalg.

Suppleant Mette Rolf-Larsen ønsker ikke genvalg som suppleant.

 

Søren Kraunsøe vil gerne indgå i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår, at han indtræder for en 2 årig periode. Han vælges in absentia. Søren kunne ikke møde op til generalforsamlingen i dag, fordi han i øjeblikket opholder sig i Finland.

Jakob Bjerrum vil gerne modtage valg som suppleant.

Jan Jørgensen, Susanne Houlberg, Søren Kraunsøe og Jakob Bjerrum vælges uden modkandidater.

 

I utide udtræder Pia Jensen og Søren Kähler af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår Morten Skovsted Eriksen og Johan Bayer valgt for en 1 årig periode, sidstnævnte også in absentia, idet han er i udlandet på arbejdsopgaver.

Morten Skovsted Eriksen og Johan Bayer vælges uden modkandidater.

 

Ad 7.) Valg af revisor og revisor suppleant.

Erling Munk Nielsen er på valg, og han modtager genvalg.

Erling Munk Nielsen blev valgt uden modkandidat.

 

Lars Holgaard er på valg som revisor suppleant.

Lars Holgaard modtager genvalg in absentia uden modkandidat.

 

Ad. 8) Eventuelt

Helge Hesselberg foreslår, at kasseren laver en søjle med passiver, det vil gøre regnskabet mere overskueligt, og vise evt. hensættelser.

Poul Nersting fortæller, at han nu har været medlem i 2 år. Balancen mellem hold og par har fungeret fint i år, men kunne man ikke overveje at tilrettelægge holdturneringen på en måde, så man møder flere forskellige hold/spillere og med ”lidt vind i kortere” kunne man spille i en lidt højere række? f.eks. starte i 2 lige stærke rækker, der spiller indbyrdes alle mod alle.

Eivind Sveinbjørnsson svarer, at bestyrelsen planlægger næste års program i juni og vil tage forslaget med i overvejelserne.

Freddy Christiansen forklarer, at man har villet styrke toppen i klubben for at gøre dem bedre til divisionerne.

Bo Engel Olsen spørger om hold tilrettelæggelsen så har båret frugt, er spillerne blevet bedre?

Eivind Sveinbjørnsson svarer, at det er svært at måle styrken i klubben, selv i C-rækken har vi stærke par.

Thomas Svendsen foreslår Monrad i hold i 16 spils runder, som vi tidligere har gjort, men så med den ændring, at man møder begge par på holdet.

Eivind Sveinbjørnsson mener, at vi kan få tidsproblemer, det tager for lang tid at gøre op, men måske kan vi bytte uden opgørelse?

Jakob Bjerrum foreslår 11 aftener indledende hold a 16 spil x 2 og finale over 7 aftener i 3 rækker.

Eivind Sveinbjørnsson svarer, at det kan vi godt, men vi mister op og nedrykning.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden kl. 19.25

 

Referent Susanne Houlberg.


 

Bilag til pkt 2:

 

Bestyrelsesberetning Rødovre BK 2012-2013, afholdt d. 24. april 2013

 

I klubbens 69. sæson har vi været 96 aktive og 13 passive medlemmer, i alt 109 kontingentbetalende DBF medlemmer.

 

28 spilleaftener, fordelt med 6 aftener parturnering, alle mod alle, en afbalanceret og en social turnering at slutte sæsonen med. Inden da spillede vi 3 runder holdturnering, med 7 runder i hvert gennemløb.

Derudover 1 aften ”klubsølv”. En DBF lancering i stedet for ”Spil på landsholdet”. Turneringen afvikles på landsplan i november, men vi brugte uge 7 (den ”anden” ferieuge) til afviklingen. Søren Kähler var igen i år sponsor for denne turnering i klubben.

Både onsdag i efterårsferien, i uge 8 og onsdag før påske holdt vi som sædvanligt bridge-fri.

Vi fornemmer, at en meget stor del af medlemmerne er glade for fordelingen mellem 3/4 hold- og 1/4 par-turnering og vi håber at kunne gentage det samme program i næste sæson.

 

For 1. gang har vi ikke måttet fortrække til kantinen, derimod brugte vi vor ekstra-aften til aflysning, da vi blev overfaldet af dårligt vejr i marts.

Samarbejdet med kommunen og skolebetjent er i sæsonens forløb blevet yderligere markant forbedret og vi har et godt samarbejde med den nye skolebetjent, Lars G.

En overgang troede vi, at det blev nødvendigt at investere i egne bridgeborde, idet reglerne for opstilling af borde og stole blev ændret af kommune/skole.

Ikke mere ½-banko opstilling, nu skulle borde og stole helt væk! Lidt besværligt og kaotisk at slutte aften med – måske (forhåbentligt) bliver det nemmere (for medlemmer/bestyrelse) i næste sæson, når oprydningsprocedurerne er blevet rutine.

Til gengæld ”arver” vi fra Islev, når vi kommer hver onsdag aften, en næste perfekt opstilling af borde og stole, så det samlede arbejde er ca. det samme som tidligere, hvor vi jo både skulle slæbe frem og sætte på plads i ½ banko-opstilling ved aftenens slutning.

Da vi skal være ude senest kl. 23:30 har det betydet, at vi nu for at kunne nå det hele, bliver nødt til at starte kl. 18:45.

 

Igen i år har vi haft lidt problemer med de lagte kort, men vi har dog mærket en forbedring i sidste ½-del af sæsonen og vi har så den fornøjelse, at vi er godt på vej til at have betalt mere end 75% af vores andel af kortlægningsmaskinen, samtidig med at vi har lagte kort til en favorabel pris.

 

Fra turneringsfronterne:

For 4. år i træk var Freddy Christiansens hold det bedste. Freddy blev i år bistået af Lars Holgaard, Kristian Frimer og Simon Houlberg.

Parmestre blev igen, efter at de sidste år, havde ”udlånt” mesterskabet, vundet af Freddy og Lars.

 

Igennem de seneste mange, mange år har RBK-medlemmer manifesteret sig både som en af landets stærkeste klubber, med særdeles gode relationer til DBF's øverste ledelse og forbundets sekretariatet.

DBF's formand, 1 hovedbestyrelsesmedlem, bogladens chef og den IT ansvarlige er alle aktive medlemmer af klubben. Desuden har vi også fornøjelsen af, med mellemrum, at se endnu et hovedbestyrelsesmedlem, generalsekretæren, den MP ansvarlige, kreds 2 formanden og mange andre ”honoratiores” i klubben, hvor de kommer som substitutter.

Flere af klubbens spillere er knyttet til de forskellige landshold som DBF sender rundt i verdenen. Det være sig som spillere, coaches eller kaptajner.

Den ugentlige atmosfære af bridge på et højt konkurrenceniveau giver naturligt nok klubbens medlemmer mod på at søge udfordringer også uden for Tinderhøj Skoles festsal. Med fare for at have overset vigtige resultater, som klubbens medlemmer har opnået i årets løb, vil jeg her opregne de vigtigste præstationer klubbens medlemmer har opnået 2012-2013:

 

I holdturneringerne:

RBK's 2 hold i klubholdturneringens distriktsfinale blev ikke nr. 1 og 2, men ”kun” nr. 1 og 3. I landsfinalen blev RBK noget skuffende kun nr. 9.

 

I divisionsturneringerne er RBK stadig godt repræsenteret, i næste sæson. Spillere på 3 hold i 2. division, og 3-5 hold i 3. division. 2 spillere er på hold i 1. division. Et af 2. divisionsholdene var tæt på oprykning til 1. division.

 

I damernes 1. division snuppede Helle Krogh DM-sølvmedaljen, medens Gerda Silke Holms hold, med Pia Rædkjær Jensen (Rasmussen) og Birgitte Holm tog bronzemedaljerne, hjulpet på vej af Anne Birgitte Larsen og Kate Reiter.

 

Senior DM for hold: DM afvikledes for 3. gang og med et betydelig stærkere besat startfelt end ved de 2 første turneringer.

Eivind Sveinbjørnssons hold, med Bente Christensen, Helge Hesselberg, Jakob Bjerrum og Poul Larsen, havde chancen før sidste runde at slutte som nr. 3, som de gjorde ved de første 2 DM-turneringer, men det holdt ikke hele vejen!

10 af de 54 spillere i A-finalen var medlemmer i RBK!

 

I årets pokalturnering er der stadig mange RBK-medlemmer på 5-6 af de tilbageværende 32 hold.

 

I parturneringerne :

Her er det også gået godt: Klubbens medlemmer har været i et hav af distrikts- og DM-finaler og mange har allerede kvalificeret sig til kommende finaler. Gerda Silke Holm er f.eks. med i alle 4 Vingsted DM finaler til sommer.

I sidste sommers DM-finaler klarede Jonas Houmøller og Jette Bondo sig bedst, hver med en flotte sølvmedalje i hhv. åben række og i mix par.

 

I årets løb har vi afholdt 3 bestyrelsesmøder, inkl. en bestyrelsesmiddag og klubben har været vært her ved generalforsamling. Lidt mad og drikkevarer i beskedne mængder bliver det til.

Derimod ingen juleafslutning i denne sæson, da vi ikke har haft nogle ½- kampe (16 spil) i denne sæson.

Ingen fester i år, men vi sparer sammen til det næste års 70 års fødselsdagsgilde (marts 2014).

 

”Fiduspokalen” som John Møller har haft 1 år, vil han give videre til vor afgående Tu-leder, Søren Kähler.

 

Sigrid Kjær-Hansen har igen i sæsonen hjulpet med kaffebrygningen og salg af øl og vand. Sigrid kommer heldigvis også til næste sæson. Tak til hende og også tak til Christian Herold for at hente kort til os.

Tak også til vore revisorer Erling Munk Nielsen og Søren Kragh Madsen og revisorsuppleant Lars Holgaard.

 

Min egen tak også til hele bestyrelsen og ganske særligt til Freddy for at passe turneringsarbejde på fremragende vis.

 

Og en særlig tak også til de 4 bestyrelsesmedlemmer, der forlader bestyrelsen efter mødet i aften: Pia Rædkjær Jensen(Rasmussen), Mette Rolf-Larsen, Bjørn Jespersen og Søren Kähler.

 

Holdt på vegne af RBK's bestyrelsen:

Eivind Sveinbjørnsson (fm)

 

Ordet tilbage til dirigenten

 


 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Rødovre

Bridge Klub onsdag d. 26.09.2012

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Ændring af vedtægt § 4

Nuværende tekst:

Kontingent indbetales 2 gange i sæsonen med termin  d. 01.10 og d. 01.02. Det samlede kontingent betales i lige store rater.

 

Ønskes ændret til:

Evt. Indskud, samt sæsonkontingent incl. kontingent til  Danmarks Bridgeforbund, kreds og distrikt indbetales d. 01.10

 

Valg af dirigent:

Eivind Sveinbjørnsson blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indvarslet rettidig og var beslutningsdygtig.

 

Ændring af §4:

Forslaget blev enstemmig vedtaget

 

Referent: Susanne Houlberg

 


Referat af ordinær generalforsamling i Rødovre Bridge Klub

Onsdag d. 25. April 2012

 

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent

2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.    Aflæggelse af det reviderede årsregnskab

4.    Fastsættelse af indskud og kontingent

5.    Indkomne forslag

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7.    Valg af revisor og revisorsuppleant

8.    Eventuelt

 

Deltagelse af 26 klubmedlemmer inkl. Bestyrelsen

 

Ad. 1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Erling Munk Nielsen, der blev valgt med akklamation.

Erling Munk Nielsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og lovligt indkaldt.

 

Ad. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Se særskilt.

Spørgsmål til bestyrelsens årsberetning:

Ingen spørgsmål eller bemærkninger til årsberetningen, som blev godkendt med applaus.

 

Ad. 3) Aflæggelse af det reviderede årsregnskab

Kasserer Pia Rasmussen gennemgik det reviderede regnskab punkt for punkt.

Der er et pænt overskud i år på ca. 12.000 kr. heraf 4.500 kr. er fra festfonden. Vi ser gerne, der er et overskud i klubben til vores jubilæumsfest i 2014.

Vi har også indtægter fra kortblandemaskinen, som vi er medejere af.

DBF har betalt 12 læg kort som erstatning for fejl på den indkøbte kortblandemaskine.

Klubben har været nødt til at købe en ny PC. Den først indkøbte gik i stykker, blev repareret, men gik i stykker igen. Det var ikke holdbart i længden og klubben købte en ny PC. Eivind Sveinbjørnsson syntes dog, at det var urimeligt, at en ny PC gik så hurtigt i stykker x 2 og reklamerede over indkøbet. El Giganten indvilligede til sidst, efter noget tovtrækkeri i, at reparere den for 2. gang uden regning. Så i skrivende stund råder RBK over 2 brugbare PC’er.

 

Spørgsmål til regnskabet:

Helge Hesselberg: Ville gerne have en lidt større festfond.

Pia Rasmussen svarer: Festfonden giver et tilskud. Klubben giver et tilskud, hvis det er muligt (hvis vi ikke har haft større uventede indkøb). Der bliver en pris for deltagelse i festen for medlemmer og en anden pris for påhæng, som ikke er medlemmer af klubben.

Thomas Svendsen: Indskuddet står til 0 kr.

Pia Rasmussen svarer: Indskuddet bliver ikke indkrævet mere. Der er ikke nogen udgifter for RBK i forbindelse med at få nye medlemmer.

Jesper Kampmann: Betaler vi for leje af lokaler?

Eivind Sveinbjønsson svarer: Nej

Regnskabet godkendt.

 

Ad. 4) Fastsættelse af indskud og kontingent.

Pia Rasmussen gennemgik budgettet for 2012/2013

Klubben forventer et overskud på ca. 10.000 kr. (inkl. festfond) Når vores 70 års jubilæumsfest skal holdes forventer vi at festfonden beholdning er på ca. 20.000 kr.

Klubbens vinbeholdning er blevet et aktiv i stedet for et passiv.

Budgettet er basseret på 88 medlemmer.

Budgettet godkendt.

 

Ad.5) Indkomne forslag

Der er indkommet et forslag fra bestyrelsen om ændring i vedtægterne.

 

§ 4: Kontingent indbetales 2 gange i sæsonen med terminer d. 01.10 og 01.02. Det samlede kontingent betales i to lige store rater.

Dette ændres til:

Eventuelt indskud, samt sæsonkontingent, inkl. kontingent til DBF/kreds og Distrikt, indbetales senest d. 01.10.

 

Dirigent Erling Munk Nielsen gør opmærksom på, at general forsamlingen ikke er beslutnings dygtig pga. af det ringe fremmøde. Der skal ved sæsonstart indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling.

Endvidere vil bestyrelsen sørge for genoptryk af de allerede tidligere besluttede ændringer i vedtægterne fra generalforsamlingerne i 2007 og 2009.

 

Spørgsmål til vedtægtsændring:

Simon Jacobsen: Stryg bemærkning om indskud, når det alligevel ikke opkræves mere.

Eivind Sveinbjørnsson svarer: Der står i forvejen evt.

Pia Rasmussen: Bestyrelsen vil overveje det. Forslaget kommer først til afstemning på ekstraordinær generalforsamling.

 

Ændring af klubregler:

§ 2. Nuværende: Der spilles ikke askeonsdag ændres til onsdag før påske.

 

§ 8 Ønskes tilføjelse: Par der spiller ”åbent forsvar” konventioner skal ved sæsonstart informere klubbens medlemmer om konventionen og foreslå et forsvar herimod. Informationerne lægges frem på klubbens hjemmeside.

 

Brug af mobiltelefoner må ikke finde sted i spillelokalet, undtagen i kaffepausen.

 

Spørgsmål til ændring af klubreglerne:

Anne Birgitte Larsen: Hvad sker der hvis systemet ”åbent forsvar” ikke bliver lagt på nettet?

Eivind Sveinbjørnsson svarer: Så må parret ikke spille med det system. I velkomstbrevet ved sæsonstart vil medlemmerne blive gjort bekendt med reglen. Dette gælder for øvrigt kun holdturnering. ”Åbent forsvar” må ikke spilles i parturneringer.

Denne ændring vedtages.

Mobil tlf.:

Søren Kragh: Gælder det også sms?

Eivind Sveinbjørnsson svarer: Ja

Thomas Svendsen foreslår at mobil-tlf. må være tændt de første 15 min., hvis makker har problemer, kommer for sent etc.

Simon Jacobsen spørger om der er straf i DBF turneringer?

Eivind Sveinbjørnsson mener ikke der er nogen grund til at mobil-tlf. er tændt. Er makker ikke mødt kan man rolig forlade spillelokalet med tændt mobil-tlf.

Ang. Straf giver DBF ½ kamppoint i straf.

Pia Rasmussen mener, vi skal prøve med det gode først, og fortsætter problemerne tage lidt strengere midler i brug.

Thomas Svendsen gør opmærksom på, at der i klubreglerne står brug af meldekort er obligatorisk ved alle turneringer. Der menes systemkort, dette vil blive rettet.

 

Ad.6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

På valg i år er Eivind Sveinbjørnsson, Pia Rasmussen, Freddy Christiansen og Søren Kähler

Alle ønskede genvalg og blev valgt uden modkandidater.

Mette Rolf-Larsen er på valg som suppleant og blev genvalgt uden modkandidat.

 

Ad.7) Valg af revisor og revisor suppleant

Søren Kragh Madsen er på valg, og han ønskede genvalg. Han blev valgt uden modkandidat.

Lars Holgaard er på valg som revisor suppleant. Også han ønskede genvalg. Han blev valgt uden modkandidat.

 

Ad.8) Eventuelt

Helge Hesselberg: Parturnering: Foreslår at finalen spilles over 6 aftener, og at man dropper mellemrunden. Nye par kunne evt. Starte i B-rækken, var der tale om 1. Divisionspar så selvfølgelig A-rækken.

Michael Hvass: Jeg spiller også i Ballerup. Klubben havde problemer med stærke spillere der blev seedet for lavt og meldte sig ud igen.

Poul Nersting: Det var et problem sidste år i Ballerup, men problemet er løst.

Kaj Druedal: Foreslår kort kvalifikation og længere finale.

Simon Jacobsen: Par/hold i det forhold, det skal der ikke ændres ved. Der er mange i klubben, der helst kun vil spille hold.

Eivind Sveinbjørnsson: Enig med Simon Jacobsen. Vi havde for nogle år siden et spørgeskema, hvor klubbens medlemmer blev spurgt om par/holdturnering. Der var helt klart stort ønske om mange aftener hold og det har klubben holdt fast i.

Det er svært med seedning. De sidste par år har vi spillet i 2 formodede lige stærke rækker, Idet vi har delt holdmakkerne op i 2 rækker, ud fra begrundelsen af, at spillerne på holdet er lige stærke.

Thomas Svendsen: Foreslår 4 aftener indledning og 5 aftener finale

Pia Rasmussen: Det er et lille/stort puslespil at få en turneringsplan til at passe.

Søren Kähler: Turneringsplanen for næste sæson lægges på næste bestyrelsesmøde i juni. Disse oplæg er inspiration til bestyrelsen.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 19.55

Referent Susanne Houlberg


 

(bilag til punkt 2):

 

Bestyrelsesberetning Rødovre BK 2011-2012, afholdt d. 25. april 2012

 

I klubbens 68. sæson har vi, som året før, været 88 spillende pr. aften. Vi har haft 2-3 par, hvor 2 har delt 1 plads, og med passive medlemmer er vi 100 kontingentbetalende til DBF.

 

28 spilleaftener, fordelt med 9 aftener parturnering, 18 aftener holdturnering samt 1 aften ”klubsølv”. En DBF lancering i stedet for ”Spil på landsholdet”. Turneringen afvikledes på landsplan i marts, men vi brugte uge 7 (den ”anden” ferieuge) til afviklingen. Vi håber at kunne formå DBF til at flytte turneringen permanent til uge 7, så vi kan deltage på landsplan.

Søren Kähler var i år sponsor for denne turnering i klubben.

Både i uge 8 og onsdagen før påske holder vi traditionelt bridgefri.

 

2 gange i sæsonens løb, har vi måttet fortrække til kantinen, ikke optimalt, men vi undgik aflysninger. Samarbejdet med kommunen og skolebetjent er i sæsonens forløb blevet markant forbedret. Kun en enkelt svipser fra kommunens side, hvor vi med meget kort varsel (1 dag) måtte i kantinen.

 

Igen i år har vi haft lidt problemer med de lagte kort, men vi har dog den fornøjelse, at vi er godt på vej til at have betalt mere end 50% af vores andel af kortlægningsmaskinen, samtidig med at vi har lagte kort til bundpris

.

For 3. år i træk var Freddy Christiansens hold det bedste. Freddy blev i år bistået af Lars Holgaard, Henrik Boysen og Simon Houlberg.

Parmestre blev et par stærke damer, Helle Krogh/Nadia Bekkouche bistået af Jonas Houmøller.

 

Igennem de seneste mange år har RBK manifisteret sig både som en af landets stærkeste klubber og også med særdeles gode relationer til DBF's øverste ledelse og forbundets sekretariat.

DBF's formand, endnu 1 hovedbestyrelsesmedlem, bogladens chef og den IT ansvarlige er alle aktive medlemmer af klubben. Desuden har vi også fornøjelsen af, med mellemrum, at se endnu et hovedbestyrelsesmedlem, generalsekretæren, den MP ansvarlige, kreds 2 formanden og mange andre ”honoratiores” i klubben, hvor de kommer som substitutter.

Flere af klubbens spillere er knyttet til de forskellige landshold som DBF sender rundt i verdenen. Det være sig som spillere, coaches eller kaptajner.

Den ugentlige atmosfære af bridge på et højt konkurrenceniveau giver naturligt nok klubbens medlemmer mod på at søge udfordringer også uden for Tinderhøj Skoles festsal. Med fare for at have overset vigtige resultater, som klubbens medlemmer har opnået i årets løb, vil jeg her opregne de vigtigste præstationer klubbens medlemmer har opnået 2011-2012:

 

I holdturneringerne:

RBK's 2 hold i distriktsfinalen blev nr. 1 og 2, med den største vindermargin set i mands minde. Vinder med 238 KP af 275 mulige, nr. 2 med 222 KP (normalt nok til at vinde stort). Nr. 3 var mere end 40 KP efter 2.pladsen! I landsfinalen blev RBK nr. 5.

 

I divisionsturneringerne har RBK stadig 2 hold i 2. div. og 3 hold i 3. div. Og endnu 1 hold kommer til, da Flemming Haags hold vandt MR1.

I damernes 1. div. holdt Gerda Silke Holms hold fast, og Helle Simon Elbro vandt 2. division, så i næste sæson har klubben atter 2 hold i damernes bedste række.

Senior DM for hold: DM i denne række afvikles lidt anderledes end åben og damerækkerne: 1 weekend semifinale og 1 weekend finale. I stedet for hhv. 4 og 3 weekends. Igen i år blev Eivind Sveinbjørnsson med assistance af Bente Christensen (substitut for Leif Johansen), Helge Hesselberg og Jakob Bjerrum bronzemedaljevindere.

 

I parturneringerne:

Her er det også gået godt: Klubbens medlemmer har været i et hav af distrikts- og DM-finaler og mange har allerede kvalificeret sig til kommende finaler.

I senior DM-finalen blev Eivind Sveinbjørnsson nr. 2, med Bente Christensen, som substitut for Leif Johansen. Bente, som jo senere også var med på seniorholdet, spiller fra næste sæson fast i RBK. Bronzemedaljerne gik også til et Rødovre-par, idet Helge Hesselberg og Jakob Bjerrum igen var med helt fremme.

.

Årets kvalturneringer:

Åben par: Henrik Friis/Thomas Mørkeberg vinder i Øst, medens Flemming Haag vinder i Storstrøm.

Mixpar: Thomas Svendsen vinder i Øst.

Damepar: Ebba Glud/Gerda Holm vinder for 5. gang i træk i Storstrøm.

Seniorpar: Helge Hessselberg vinder i Øst, medens Gerda Silke Holm vinder i Storstrøm.

 

I årets løb har vi afholdt 3 bestyrelsesmøder, inkl. en bestyrelsesmiddag og klubben har været vært ved juleafslutningen og lige som nu også sidste års generalforsamling. Lidt mad og drikkevarer i beskedne mængder bliver det til.

Ingen fester i år, men vi sparer sammen til det store 70 års gilde i marts 2014.

 

”Fiduspokalen” blev af Ebba Glud overrakt til John Møller.

 

Sigrid Kjær-Hansen har hjulpet med kaffebrygningen og salg af øl og vand. Sigrid kommer heldigvis også til næste sæson. Tak til hende og også tak til Christian Herold for at hente kort til os.

Tak også til vore revisorer Erling Munk Nielsen og Søren Kragh og revisorsuppleant Lars Holgaard.

 

Min tak også til hele bestyrelsen og ganske særligt til Freddy for at passe turneringsarbejde på fremragende vis.

 

Holdt på vegne af RBK's bestyrelsen:

Eivind Sveinbjørnsson (fm)

Ordet tilbage til dirigenten


 

Referat af ordinær generalforsamling i Rødovre Bridge Klub

 

Onsdag d. 27. april 2011

 

Dagsorden :

1.    Valg af dirigent

2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.    Aflæggelse af det reviderede årsregnskab

4.    Fastsættelse af indskud og kontingent

5.    Indkomne forslag

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7.    Valg af revisor og revisorsuppleant

8.    Eventuelt

 

Deltagelse af 27 klubmedlemmer inkl. bestyrelsen

 

Ad. 1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Erling Munk Nielsen, der blev valgt med akklamation.

Erling Munk Nielsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og lovligt indkaldt.

 

Ad. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formanden aflagde på bestyrelsens vegne beretning.

Se særskilt nedenfor.

 

Spørgsmål til bestyrelsens årsberetning:

Ingen spørgsmål eller bemærkninger til årsberetningen, som blev godkendt med applaus.

 

Ad.3) Aflæggelse af det reviderede årsregnskab:

Kassereren, Pia Rasmussen, gennemgik det reviderede regnskab punkt for punkt. Grunden til at kontingentindtægter og ditto udgifter ikke var det samme, skyldtes, at en havde efterbetalt for tidligere år og en anden havde forudbetalt for den kommende sæson.

Den store udgift til vin skyldtes, at der er købt stort ind i slutningen af sæsonen. Når beholdningen ved sæsonens slutning trækkes fra, er forbruget som budgetteret. Pia Rasmussen gjorde endvidere opmærksom på, at vinbeholdningen er vokset og har en relativ stor værdi for klubben, hvorfor beholdningen fremover vil kunne ses som et aktiv under status.

 

I forrige og også i denne sæson havde klubben en stor udgift (kr. 3.945,08) til indkøb af EDB-kort. Det store forbrug skyldtes, at kortlægningsmaskinen var justeret forkert, en fejl som Danmarks Bridge Forbund har erkendt var deres. I skrivende stund er der givet et mundtligt tilsagn fra Danmarks Bridge Forbund om refusion på kr. 2000, men klubben har endnu ikke fået det på skrift.

Der bliver fremlagt et regnskab for RBT.RBK I/S (vor kortlægningsfirma sammen med Reinholdt Bridge). Kortlægningsfirmaet har i sæsonen 2010-2011 givet et overskud på kr. godt 8.000,-. Halvdelen af overskuddet tilhører RBK. Vor udgift til kortlægning har i indeværende sæson været kr. 3.877,00. Det vil sige, at vi får lagt kort gratis. Det bemærkes dog, at der ikke inde i disse tal er foretaget afskrivning på maskinen.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, der godkendtes med akklamation.

 

Ad.4) Fastsættelse af indskud og kontingent

Pia Rasmussen oplyste, at bestyrelsen foreslår, at indskud forbliver uændret. Kontingent til klubben forbliver ligeledes uændret. Andelen af kontingentet til Dansk Bridge Forbund er variabelt. For de enkelte medlemmer er der også forskel i beløbs størrelsen afhængig af om man spiller som primært- eller som klubmedlem. Medlemmerne kan indberette til Dansk Bridge Forbund inden d. 15.09.11, hvis de ønsker deres status ændret. Efter denne dato er betaling bindende.

 

Spørgsmål:

Ivan Abel, der ved et uheld allerede har betalt kontingent for næste sæson i RBK, spurgte om han kan få nogle penge retur, hvis han ændrer status fra primær til klub medlem?

Pia Rasmussen svarede (under de fremmødte medlemmers latter), at det kan lade sig gøre indtil 15.09.11.

Budget for 2011/12 blev godkendt. Indskud og kontingent godkendt med uændrede satser. (se satserne på hjemmesidens forside)

 

Ad.5) Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

 

Ad.6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

På valg i år var Jan Jørgensen, Susanne Houlberg og Bjørn Jespersen.

Alle var villige til genvalg og blev valgt uden modkandidater.

Mette Rolf-Larsen var på valg som suppleant og blev genvalgt uden modkandidat.

 

Ad.7) Valg af revisor og revisorsuppleant

Erling Munk Nielsen var på valg, og han var villig til genvalg. Han blev valgt uden modkandidat.

Lars Holgaard var på valg som revisor suppleant. Også han var villig til genvalg. Han blev valgt uden modkandidat.

 

Ad.8) Eventuelt

Ingen debat indlæg fra salen.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 19.20

 

Referent Susanne Houlberg

 


 

(bilag til punkt 2):

 

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2010-2011 for Rødovre Bridge Klub

 

I klubbens 67. sæson har vi været 88 aktive en fremgang på 10 % i forhold til året i forvejen.

Vi har spillet 1 aften Imp Across The Field, 9 aftener parturnering og 17½ aften holdturnering. Vi har haft 2 aflysninger, en gang grundet vejrliget og en gang grundet skolens pludselige brug af spillelokalet uden erstatningslokale på skolen, erstatningslokale på skolen.

Der er her i foråret kommet en ny medarbejder i fritidsforvaltningen. Hun tager sig af bookingen og det ser ud til, at hun har mere styr på sagerne end hendes forgængere, således at vi  forhåbentligt ikke igen skal stå i den situation at møde op, blot for at konstatere, at andre har taget lokalerne i brug. Det er 2 gange i indeværende sæson sket for os, og kun konduite fra 2 af skolens lærere og meget held reddede situationerne.

Skolen har også fået et nyt alarmsystem, som vi har lært at bruge.

 

I de kommende sæsoner holder vi vinterferie i uge 8, og i uge 7 vil vi lave en "tilvalgsaften", således at vi den aften IKKE spiller turneringer, der har med afviklingen af hverken par- eller holdmesterskabet at gøre.

Vi afviklede sæsonens holdturnering efter lidt andre principper end de foregående år. idet vi spillede 16 spils-kampe alle mod alle, og derefter finalerunder. Det er vor opfattelse, at denne turneringsform blev vel modtaget. Får vi igen 22 hold vil vi dog sørge for, at der ikke igen bliver en ligegyldig oversidderkamp.

 

Klubmestre blev for 2. år i træk blev Fredy Christiansens hold, med Lars Holgaard, Kristian Frimer og Simon Houlberg. Freddy og Lars tog også igen i år klubmesterskabet for par.

 

Det vil føre for vidt at remse alle de distriktsmesterskaber klubbens spillere har vundet i indeværende sæson og alle de flotte resultater, der er opnået af klubbens spillere i mellemrækker og divisionsturneringerne. Klubben vandt igen distriktets klubholdturnering og kom dermed igen blandt de 12 bedste klubber i Danmark.

Fremhæves skal det dog, at Anne-Sofie Houlberg vandt 1 division for damer og Fie genvandt dermed DM titlen. Det samme gjorde Kristian Frimer/Simon Houlberg i juniorhold, medens Eivind Sveinbjørnsson, Helge Hesselberg, Jakob Bjerrum og Leif Johansen kunne hænge en bronzemedalje om halsen for en 3.die plads i DM for seniorhold.

 

Kortlægningsmaskinen drillede i begyndelsen af sæsonen igen, men leverandøren fik endelig styr på problemerne og det viste sig, at det som vi troede var en betjeningsfejl fra vor side og/eller dårlig behandling af stregkodekortene alene skyldtes en dårlig grundindstilling af maskinen.

Fejlen(ene) er rettet og maskinen kører (næsten) fejlfrit.

Vi har fået en fornuftig erstatning for de mange kort vi har måttet købe ekstra

 

Som sagt er medlemstallet steget med 10% og for den kommende sæson ser det ud til at vi igen bliver 88, men 96 er jo et bedre tal, så kender I nogen der kunne tænke sig at søge ind i klubben, så bed dem endelig sende en mail til formanden.

”Fiduspokalen” blev overrakt af Palle Larsen til Ebba Glud.

 

 

Til slut en tak fra mig til hele bestyrelsen, men specielt tak til Freddy for det store ugentlige arbejde med resultatformidlingen.

Tak også til Ellen Bjerregaard for de år hun har været vor kaffedame i flere år. Ellen har fået en lille opmærksomhed på den sidste spilleaften

Tak til vore revisorer Erling Munk Nielsen og Søren Kragh, og revisorsuppleant Lars Holgaard.


 

En særlig tak og en lille erkendtlighed til Christian Herold, som trofast hver mandag har hentet EDB kortene i Glostrup og fragtet dem til spillelokalet

 

Beretningen holdt den 27. april 2011 på vegne af RBK´s bestyrelse:

Eivind Sveinbjørnsson (fm)

 

Ordet tilbage til dirigenten.

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling i Rødovre Bridge Klub

Onsdag d. 28.04.10

  Dagsorden      

1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning

3.

Aflæggelse af det reviderede årsregnskab

4.

Fastsættelse af kontingent og indskud

5.

Indkomne forslag

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelses suppleant (jvf §8)

7.

Valg af revisor og revisor suppleant (jvf. §8)

8.

Evt.

 

Deltagelse af 37 klubmedlemmer inklusiv bestyrelsen

Ad. 1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Ole Bækgaard, der blev valgt med akklamation

Ole Bækgaard takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og lovligt indkaldt.

Ad. 2) Bestyrelses beretning

Vi startede sæsonen med at holde en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi vedtog et par mindre vedtægtsændringer, for at bringe vore vedtægter i overensstemmelse med DBF's ønsker.

80 aktive medlemmer har spillet 10 aftener par og 20 aftener holdturnering, dvs. grundet uheldige omstændigheder, 1 sneaflysning +  kommunal ”beslaglæggelse” af ”vort” lokale, har vi alene kunnet afvikle 6 afteners parturneringer. Vi håber på færre aflysninger i næste sæson.

Vi har igen i år prøvet en ny afviklingsform for holdturneringen, med Freddy Christiansens hold (Freddy, Lars Holgaard, Kristian Frimer og Simon Houlberg) som klubmestre. Parmestrene finder vi jo først senere i aften.

(Udenfor referat: Klubmesterskabet for par 2010 blev vundet af Freddy Christiansen og Lars Holgaard)

På udebane har klubbens medlemmer opnået fine resultater. Her nævnes diverse distriktsmesterskaber i parturneringerne, vinder af klubhold i distriktet, vinder af 3. div. Øst og dermed automatisk oprykning til 2. div. for Erling Munk Nielsens hold (Erling, Anne-Sofie Houlberg, Søren Larsen, Jakob Søegaard og Peter Jacobsen.

I 2. division var allerede Birgitte Holms hold (Birgitte, Jette Bondo, Allan Koch, Henrik Boysen, Jan Jørgensen og Thomas Svendsen) en rent Rødovre hold. Et 1/3 hold udgjorde Anders Møller Jensen og Henrik Louis Petersen. Alle spiller fortsat i 2. division.

Flottest klarede sig dog Sejr Andreas Jensen, der var på det vindende Danmarksmester hold.

Lige så flot hos damerne, hvor Anne-Sofie Houlberg var på det vindende Danmarksmester hold. Yderligere 1 hold med Rødovre spillere er i næste sæson stadig i 1. division.

Og sandelig om ikke Rødovre har 2 spillere der har vundet DM for juniorhold: Kristian Frimer og Simon Houlberg

Vi har stadig mange spillere i 3. division og De sjællandske Mellemrækker

Vi har investeret i en ½ kortblandemaskine og selve kortlægningen har voldt store problemer. Der er dog lys forude og vi forventer at alt kører uden problemer fra begyndelsen af næste sæson.

Vi må nok erkende at fejlen primært ligger hos os selv (dårlig behandling af kortene = kort bøjede).

Klubbens 2 hjemmesider http://www.rbkbridge.dk og http://www.bridge.dk/2275 er blevet ”linked” sammen, så det skulle være nemmere at finde rundt.

I indeværende sæson har vi som sagt været 80 aktive og interessen for at spille i RBK er fortsat stigende. Det tager vi mest som udtryk for at medlemmernes flotte præstationer giver genlyd, at vi har et fornuftigt spillelokale og et rimeligt kontingent.

Måske er det også rygtedes, at vi fra Skovgaard Vine får nogle til prisen særdeles gode præmievine og endelig vil nogle gerne spille i en klub, hvor der er piskefløde til kaffen!

Jeg vil gerne takke resten af bestyrelsen for et godt samarbejde, Ellen for igen i år at lav kaffe/the, Britta for at vedligeholde rbkbridge.dk, Claus Øgard for at tackle EDB-problemerne og Christian Herold for at hente kort.

Vi har købt en lille ting til Ellen, som hun får når hun kommer, medens der er en symbolsk flaske til Britta, Claus og Christian.

Det er der også med tak til vore trofaste revisorer Erling Munk Nielsen og Søren Kragh Madsen.

Ordet tilbage til Ole Bækgaard

Eivind Sveinbjørnsson (formand)

Spørgsmål til bestyrelsen efter årsberetning :

Lars Engel spurgte, hvorfor man ikke aflyste nogle af hold aftener i stedet for parturneringsaftener, specielt når vi alligevel kørte med 2 gennemløb.

Eivind Sveinbjønsson svarede: Det var et stort uheld, manglende modtagelse af en mail fra Rødovre kommune, der var årsag til aflysningerne. Holdturneringen var i gang, og man kunne ikke ændre på noget, der var kørende. Parturneringen var ikke startet endnu, udover 2 aftener indledende. Derfor ændrede vi i parturneringen.

Ad. 3) Aflæggelse af det reviderede regnskab

Kasserer Pia Rasmussen gennemgik det reviderede regnskab. I år har vi et underskud på 17.354,21 kr. Underskuddet skyldes fortrinsvis den nye kortblandemaskine og 2 nye BridgeMate terminaler ( kr. ca.11.500 og kr.ca. 2.000) og forhøjelse af kontingent til DBF. Overskuddet fra kortblandemaskinen har vi ikke fået endnu, beløbet vil først gå ind på kontoen i maj måned og kan derfor ikke figurere på regnskabet i år. Forventet overskud ca. 3000 kr.

Desuden har RBK fået et godt tilbud på vin til præmier og har købt stort ind, så vi allerede har en del af præmierne til næste sæson. (passiv værdi ca. 3000 kr.)

Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som herefter blev godkendt.

Ad. 4) Fastsættelse af indskud og kontingent

Budget for næste sæson. Det bliver nødvendigt med kontingent forøgelse. Bestyrelsen har besluttet at dele kontingentet op i to dele. Kontingent til klubben + kontingent til DBF og Distrikt.

Kontingent til klubben 550 kr.

Kontingent til DBF+ Distrikt bliver formentlig omkring 275 kr.(korrigeret af et medlem af distriktet til 270 kr. + 18 kr)

Endvidere opretter vi en festfond igen til vores 75 års jubilæum om 5 år. Hvert medlem betaler 50 kr. pr sæson. Forlader man klubben, får man ikke pengene retur. Samlet forventer vi, at kontingentet bliver 900 kr. pr medlem næste sæson.

Kontingent for passive medlemmer 50 kr. til klubben + afgift til DBF/Distrikt. Indskud nye medlemmer 55 kr.

Der var ingen bemærkninger til kontingentforhøjelsen, som herefter blev vedtaget.

Ad. 5) Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen

Ad. 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelses suppleant

På valg i år var Eivind Sveinbjørnsson, Søren Kähler og Pia Rasmussen. Alle var villige til genvalg og blev valgt uden modkandidater.

Bestyrelsen ønskede en udvidelse med et ekstra medlem, så vi igen kom op på 8 bestyrelses medlemmer incl. Suppleanten. Eivind Sveinbjørnsson forklarede, at det var et ønske fra ham om at blive aflastet i turneringstilrettelæggelse/afvikling/efterbehandling.

Freddy Christiansen har accepteret at ville indtræde i bestyrelsen som fuldgyldigt medlem.

Freddy Christiansen blev valgt.

Mette Rolf-Larsen var på valg som bestyrelsessuppleant og blev genvalgt.

Ad. 7) Valg af revisor og revisorsuppleant

Søren Kragh Madsen var på valg som revisor og var villig til genvalg. Han blev genvalgt.

Lars Holgaard var på valg som revisorsuppleant og var villig til genvalg. Han blev genvalgt.

Ad. 8) Eventuelt

Bemærkninger fra salen:

Henrik Boysen: Ønskede klarhed over hvem, der er turneringsleder, vil gerne have en liste, så man ved, hvem man skal hente, når der opstår uregelmæssigheder ved bordet.

Eivind Sveinbjørnsson (formand): Enig med Henrik Boysen. Vi må kunne gøre det bedre. Vi har før haft startlister med turneringsledernes navne, og vil vi genindføre.

Svend-Erik Andersen: Enig med Henrik Boysen

Gerda Holm: Forespurgte om det var muligt at få skiftet indmaden ud i meldekasserne. Gerda Holm foreslog endvidere, at man brugte overskuddet fra kortblandemaskinen til at købe nyt indmad til meldekasserne.

Pia Rasmussen (kasserer): God ide. Vi har netop i år brugt flere penge på nye kort og holdt lidt igen til meldekasserne.

Eivind Sveinbjørnsson (formand) Vi har færre meldekasser i gang, fordi vi er færre medlemmer i øjeblikket. Eivind vil se de overskydende meldekasser igennem, om der er anvendeligt indhold.

Kaj Druedal: Spurgte om vi kan være sikre på færre aflysninger næste sæson.

Eivind Sveinbjørnsson (formand): Normalt har vi andre lokaler til vores rådighed. I år var Rødovre Kommune gået over til digital post og havde en forkert e-mail adresse til Rødovre Bridge Klub, så klubben fik ikke oplyst, at salen ikke var til rådighed. Fejlen er rettet, og vi skulle få posten næste år.

Alysninger p.g.a. vejret kan vi ikke spå om eller stille garantier for.

Lars Engel: Hvilken fordeling kører vi efter med hold kontra par turnering?

Eivind Sveinbjørnsson (formand) : Mange af medlemmerne er glade for hold, vi spiller flere aftener hold end par.

Lars Holgaard: Foreslog at medlemmerne blev spurgt om deres holdning til holdturnering kontra parturnering. Kunne evt. spørges via sedlerne, hvor man melder sig til, til næste sæson.

Eivind Sveinbjørnsson (formand): Jeg kunne sende en rundspørge til alle medlemmer via e-mail, så vi havde en tilkendegivelse til brug ved planlægningen af næste sæson.

Lise Mernøe: Foreslog at det kun var A-rækken der spillede hold til sidst. Resten af klubben spillede par.

Eivind Sveinbjørnsson (formand): Det ville aldrig fungere. I år har vi haft 2. Divisions hold spillende i C-rækken.

Ebba Glud: Takkede bestyrelsen for det store arbejde den gjorde, men så helst at de ”ældre” ikke blev skældt så meget ud, tænkte her på turneringslederne og deres straffe såsom tids overskridelser o.s.v.

Eivind Sveinbjørnsson (formand) Det er svært at være den, der skælder ud. Men vi må have strikse turneringsledere.

Stephan Magnusson: Det har været dejligt med en konsekvent person, der vidste, hvad der skulle gøres.

Mette Rolf-Larsen ( bestyrelsessuppleant) Der har været få turneringsledere, men mange tilkald og mange appeller. Mette henstillede til, at medlemmerne tænkte sig om en ekstra gang, inden der blev appelleret. Det er et stort arbejde at sidde i appelkomiteen og efter bedste evne få den rette dom frem.

Der var ikke yderligere medlemsbemærkninger under eventuelt.

Kl. 18:40 erklærede dirigenten generalforsamlingen for til endebragt og Eivind Sveinbjørnsson takkede Ole Bækgaard for hans indsats som dirigent.

Herefter fik Erling Munk Nielsen ordet og overrakte fiduspokalen til Palle Larsen

Ref. Susanne Houlberg

 

 

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

RØDOVRE BRIDGEKLUB ONSDAG D. 16.09.09

Tilstede var 71 af 81 aktive medlemmer.

Til dirigent blev valgt Erling Munk Nielsen, som takkede for valget.

Han konstaterede, at indkaldelsen til den ekstra ordinære generalforsamling, var varslet korrekt.

Han forklarede kort grunden til den ekstra ordinære generalforsamling :

Ved den ordinære generalforsamling d. 29.04.09, var der for få fremmødte til vedtægts ændringer. Forslaget der var stillet ang. ændring af § 12 blev trukket tilbage, og der blev derfor indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling.

Der er 2 punkter, der skal stemmes om.

Vedtægtsændring § 12

Nuværende tekst :

I tilfælde af klubbens opløsning, foretaget som anført i § 6, realiseres klubbens ejendele og klubbens formue tilfalder Rødovre Propforening.

Danmarks Bridge Forbund har foreslået, at den ændres, hvis vi nogensinde skulle have mulighed for at få tilskud fra tipsmidlerne.

Ændres til :

I tilfælde af klubbens opløsning, foretaget som i § 6 realiseres klubbens formue og klubbens ejendele tilfalder Danmarks Bridge Forbund eller lignende almennyttig forening.

Eivind Sveinbjørnson oplyser, at han har haft kontakt til Rødovre kommune, der ikke har nogle indvendinger imod den nye ordlyd.

Vedtægtsændring vedtages af samtlige 71 fremmødte. ( 2/3 skal være tilstede)

2. punkt der er til afstemning er en klubregel.

Ordlyd nu :

Rygning er tilladt den sidste ½ time af hver time samt i kaffepausen.

Ændres til :

Rygning ikke tilladt i spillelokalet.

Vedtaget af de 71 fremmødte.

Ekstra ordinær generalforsamling afsluttet kl. 19.10 i god ro og orden.

Referent

Susanne Houlberg

 

 

Referat af ordinær generalforsamling i Rødovre Bridge Klub

Onsdag d. 29.04.09

  Dagsorden      

1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning

3.

Aflæggelse af det reviderede årsregnskab

4.

Fastsættelse af kontingent og indskud

5.

Indkomne forslag

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelses suppleant (jvf §8)

7.

Valg af revisor og revisor suppleant (jvf. §8)

8.

Evt.

Deltagelse af 29 klubmedlemmer inkl. bestyrelsen.

 

Ad 1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Erling Munk Nielsen, der blev valgt med akklamation.

 Erling Munk Nielsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og lovligt indkaldt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtigt til at stemme om vedtægtsændring, da mindst 2/3 af klubbens medlemmer skal være fremmødt = 48 medlemmer og til stede var kun 29.

 

Ad 2) Bestyrelsens beretning

Vi vil starte med at mindes Lene Scheibel. Lene var den anonyme giver af BridgeMate til RBK. ”Jeg vil betinge mig at være anonym og være kontingentfri resten af mine dage”, sagde Lene. Skade at hun ikke fik lov at være kontingentfri i en længere periode.

Vi har været 72 i sæsonen, et fint antal og vi har hele tiden kunne bruge BridgeMate, idet vi fra sæsonstart fik internetadgang i lokalet.

Vi har spillet 12 aftener par: 3 runder indledende, 3 runder mellemrunde og 6 runder afsluttende; som sædvanlig med Henrik Boysen og Thomas Svendsen som vindere.

Holdturneringen var eet langt forløb med en  32 spilskamp hver aften. Vi var seeded i 3 rækker, men spillede dog alle mod alle, idet seedningen alene blev brugt til at dele præmier ud i 3 rækker.

Spændingen var forduftet i A-rækken, idet årets klubmestre Erling Munk Nielsen, Søren Larsen, Jan-Rolf Larsen og Peter Jacobsen var stukket af fra feltet.

En lille uopmærksomhed var skyld i, at vi én aften fik ødelagt en del af kampene. Hovedårsag var, at kortleverandøren havde lagt forkerte/forskudte kort og vi gjorde det selv lidt værre ved at undlade at spille samme farve kort indenfor de 2 af 3 rækker (noget vi ellers ALDRIG gør!).

Rundt omkring har vi igen vist flaget:

Nadia Bekkouche, Stephan Magnusson og Sejr Andreas Jensen deltog i OL i Kina, Simon Houlberg blev juniordanmarksmester, Søren Larsen/Jan Jørgensen blev distriktsmestre i åbent par, Ebba Glud/Gerda Holm distriktsmestre i damepar og Leif Johansen/Eivind Sveinbjørnsson distriktsmestre i veteranpar.

Vi har haft spillere i 1.+2. div. I DBF’s holdturneringen og været repræsenteret på 6-7 hold i 3. div. Øst.

Med bred marginal vandt Birgitte Holm/Jan Jørgensen, Henrik Boysen/Thomas Svendsen 3 div. Øst og spiller derfor i 2. div. fra næste sæson. I damedivisionen har vi stadig 2 hold i 1. division.

Som sædvanlig vandt vi distriktets klubholdturnering og blev også som sædvanlig placeret i midten af feltet i DM-finalen.

Et par gange er vi blevet ”forvist” fra vort spillelokale til kantinen. Det er jo ikke optimalt, specielt når man ikke får besked i forvejen fra hverken forvaltning eller skolebetjent. Kommunen er nu på e-mailservice, så måske bliver kommunikationen bedre fremover.

Vi spiller Top 16 på lørdag, men mangler i skrivende stund et par stykker i at nå de 16, så hvis nogen af jer der har fået dette enestående tilbud om 60 spil om sølvpoints på lørdag og som har sagt nej alligevel gerne vil stille op, så hold jer ikke tilbage.

Jeg vil sige tak til resten af bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år, specielt til Britta Munk Kristensen og Jan Rolf-Larsen, som holder fri fra bestyrelse efter i aften. Også tak til Ellen for at lave kaffe/te til os og en særlig tak til Claus Øgard, som har ledt os frelst igennem alle edb-problemer med BridgeMaten.

Endelig også tak til vore 2 revisorer Erling Munk Nielsen og Søren Kragh Madsen.

 Eivind Sveinbjørnsson (formand)

  

Ad 3) Aflæggelse af det reviderede regnskab

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, der var udleveret til alle. Regnskabet viste et lille underskud på 2266,17.

Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som herefter blev godkendt.

 

Ad 4) Fastsættelse af indskud og kontingent

Kassereren gennemgik budgettet for 2009/2010 som viste et lille underskud på 4800 kr.

Formanden, Eivind Sveinbjørnsson havde en lille indskudt kommentar til budgettet. Klubben overvejer stærkt at investere i en kortblandemaskine, det vil muligvis være en indtjeningsmulighed.

Thomas Svendsen spurgte, om kontingent forhøjelse kom på tale. Svar fra Eivind Sveinbjørnsson: nej der bliver ikke tale om kontingent forhøjelse.

Kontingent og indskud fortsætter uændret

Budget for 2009/2010 blev herefter godkendt.

 

Ad 5) Indkomne forslag

Bestyrelsen har fremsat 2 forslag, der har været lagt frem i spillelokalet 2 uger før generalforsamlingen. Det ene en vedtægts ændring og den anden en klubregel ændring.

Eivind Sveinbjørnsson bad om ordet:

Danmarks Bridge Forbund (DBF) har ansat konsulenter, der skal se alle bridgeklubbers vedtægter og klubregler igennem. Dette fordi, hvis vi nogensinde skal gøre os håb om at få del i tipsmidlerne eller andre offentlige tilskud, er der visse ting, der skal formuleres korrekt, ændres eller slettes helt af teksten. DBF kom frem til flere ting, men den eneste i vedtægten, der burde/skulle ændres var vedtægtsændring § 12.

Ang. vores klubregel vedr. rygning, er det ikke længere tilladt at ryge på offentlige institutioner, så hvorfor ikke ændre reglen til, at rygning ikke er tilladt.

Ang. vedtægtsændringen:

Nuværende tekst:

I tilfælde af klubbens opløsning, foretaget som anført i §6, realiseres klubbens ejendele og klubbens formue tilfalder Rødovre Propforening.

Ændres til:

I tilfælde af klubbens opløsning, foretaget som anført i §6, realiseres klubbens ejendele og klubbens formue tilfalder Danmarks Bridge Forbund eller lignende almennyttig forening.

Ang. klubregel:

Ordlyd nu:

Rygning er tilladt den sidste halve time af hver time samt i kaffepausen.

Ændres til:

Rygning er ikke tilladt i spillelokalet.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at vi ikke kan beslutte noget vedr. vedtægtsændring, men vi kan drøfte det.

Lars Øgaard mente, at der i sin tid blev skrevet Rødovre Propforening, for at kommunen kunne se, at vi havde et tilhørsforhold til Rødovre. Vi kan ikke bare slette det.

Eivind Sveinbjørnsson svarer:

Rødovre Kommune har ikke givet tilskud til RBK i mange år. Islev bridge klub har fået tilskud til deres ”svensker arrangement” 6000 kr. Vi fik ikke engang tilskud til vores jubilæum arrangement, fordi vi holdt det udenfor Rødovre.

Anne Birgitte Larsen mener, at vi spiller i gratis lokaler, det er vel tilskud, og hvis vi mister vores gratis spillelokaler, må der hellere stå Propforening i vedtægterne.

Lars Engel: Kommunen har pligt til at stille lokaler til rådighed.

Steffen Yding: Se vedtægterne hos Islev, er der en speciel grund til at de kan få tilskud?

Eivind Sveinbjørnsson: Det behøver vi ikke, det er pga. svensker-samarbejde. Rødovres svenske venskabsby, der kommer på besøg.

Niels Froberg: Der bør stå i vedtægterne, hvem midlerne går til.

Erling Munk Nielsen: Mener det skal tilfalde DBF. Bestyrelsen kan spørge Rødovre kommune, om det er i orden, at DBF for pengene/midlerne ved opløsning af klubben. Bestyrelsen kan så have et svar klar til en ekstra ordinær generalforsamling.

Eivind Sveinbjørnsson: Hvem tegner klubben overfor kommunen. Tidligere var det Lene Bækgaard, fordi hun var bosiddende i Rødovre Kommune. Mange spillere bor udenfor kommunen.

Tidligere så Rødovre Kommune regnskabet og hvem der sad i bestyrelsen i RBK, men dette sker ikke mere.

Lars Engel: Hvornår skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling. Om 1 måned? Der vil nok ikke komme så mange medlemmer!

Eivind Sveinbjørnsson: Vi har altid, hvis der har været behov for det, afholdt ekstra ordinær generalforsamling i september måned. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis den er påkrævet, med 14 dages varsel.

Der fremsendes velkomstbrev til alle via e-mail i august, et medlem pr. brev, og der vil indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling medfølge.

Stephan Magnusson: Hvis man venter til 1. spilleaften skal 2/3 af medlemmerne være til stede.

Lars Engel: 2/3 flertal hvor vigtigt er det?

Søren Kähler: Kvalificeret flertal skal der til modsat simpel stemmeflerhed. Det er en vedtægtsændring og reglerne skal overholdes.

Lars Øgaard: Vi skal passe på med at fjerne vores tilhørshold til Rødovre i vores vedtægter.

Eivind Sveinbjørnsson: Det er ikke noget problem. §1 i klubbens vedtægter er : Klubbens navn er RØDOVRE BRIDGE KLUB og klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Dirigenten tog ordet: Forslaget ang. vedtægtsændring trækkes tilbage og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 1. spilleaften i september 2009.  Vi får indkaldelse via e-mail eller pr brev. Bestyrelsen kontakter Rødovre Kommune og hører om det er i orden, at midlerne/pengene tilfalder DBF i tilfælde af opløsning.

Alle var enige i ovenstående.

Klubregel ang. rygning: Vedtages, alle enige.

 

Ad 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Britta Kristensen og Jan Rolf-Larsen trækker sig fra bestyrelsen.

Susanne Houlberg er på valg og er villig til genvalg.

Søren Kähler er på valg for en 1-årig periode. Dette for at det skal passe fremover med valg af bestyrelsesmedlemmerne.

Jan Jørgensen er på valg og er villig til genvalg.

Bjørn Jespersen er pt. suppleant.

Jan Jørgensen vælges som ny næstformand og Susanne Houlberg og Bjørn Jespersen vælges til bestyrelsen, alle for en 2-årig periode, medens Søren Kähler vælges for en 1-årig periode. 

Mette Rolf-Larsen vælges som suppleant.

Alle vælges med akklamation.

 

Ad 7) Valg af revisorer og revisorsuppleant

Revisorer er Søren Kragh Madsen og Erling Munk Nielsen.

Erling Munk Nielsen er på valg. Er villig til genvalg og vælges.

Revisorsuppleant er Lars Holgaard. Han er ikke stede, men vælges som revisorsuppleant.

 

Ad 8) Eventuelt

Indkøb af kortblandemaskine.

Eivind Sveinbjørnsson fremlagde følgende:

Det er meningen, at RBK i samarbejde med Christian Reinholdt Bridgeklub skal indkøbe en kortblandemaskine. Den vil koste ca. 11.000 kr. for klubben. Samlet pris 25.000 kr. men der er 10% rabat via DBF. Det vil koste 75 øre pr spil med egen maskine. Nu betaler vi 150 øre pr. spil. Der er kommet en ny model som Blakset Bridgeklubber har brugt et år uden problemer. DBF forventer, at den kan lægge 500.000 spil før den er slidt op. Dvs. at den holder i vores levetid!

Man vil udfærdige en skriftlig kontrakt med Christian Reinholdt, bindende for begge parter.

Søren Larsen: Hvordan kommer vi ud af det, eller Christian Reinholdt?

Eivind Sveinbjørnsson: Det vil stå i kontrakten.

Jacob Bjerrum: Skal vi købe kort?

Eivind Sveinbjørnsson: Nej, vi har 6 læg..

Lars Øgaard: Vi tager af formuen. Vil vi kunne mærke en øjeblikkelig positiv påvirkning i forhold til budgettet?

Eivind Sveinbjørnsson: Svaret er ja, og Pia Rasmussen har lavet en afskrivning/nedskrivning plan. Den vil tjene sig selv ind på 5 år

Steffen Yding: Driftsikkerhed. Kan maskine lave fejl?

Claus Stage: Service, vedligehold?

Eivind Sveinbjørnsson: Ang. fejl er det oftere manden end maskinen, der laver fejlene. Om den laver fejl, der stilles ingen garantier. Ang. service og vedligehold. Det ved vi ikke.

Mette Rolf-Larsen: Hvor meget skal Christian Reinholdt bruge maskinen i forhold til os?

Eivind Sveinbjørnsson: Der vil blive noteret/taget forbehold for hvor meget den enkelte klub bruger maskinen. Christian Reinholdt har en mandags klub eftermiddag og aften, så det er formentlig det samme som os.

Kaj Drudal: 75 øre er det inkl. kortfordelinger.

Pia Rasmussen: I øjeblikket køber vi kort via Karsten Munch til 150 øre pr spil. Det er uden kortfordelinger. Dem betaler vi 10 kr. pr. aften.

Svend Erik Andersen: Lad bestyrelsen arbejde videre med køb af kortblandemaskinen. Alle enige.

 

Generalforsamlingen afsluttes i god ro og orden kl. 19.55

 

Referent Susanne Houlberg

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling i Rødovre Bridge Klub

Onsdag d. 30.04.08

 

   Dagsorden: 

1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning

3.

Aflæggelse af det reviderede årsregnskab

4.

Fastsættelse af kontingent og indskud

5.

Indkomne forslag

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelses suppleant. På valg er Eivind Sveinbjørnsson, Anne Birgitte Larsen og Jan Rolf. Anne Birgitte Larsen ønsker ikke genvalg. De øvrige er villige til genvalg/valg for 2 år.

7.

Valg af revisor: På valg er Søren Kragh, der er villig til genvalg.

8.

Evt.

 

Deltagelse af 24 fremmødte klubmedlemmer, inklusive bestyrelsen.

 

Ad 1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Ole Bækgaard, der blev valgt med akklamation.

Ole Bækgaard takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og lovligt indkaldt.

  

Ad 2) Bestyrelsens beretning

RBK generalforsamling bestyrelsesberetning 30. april 2008

For en uge siden fik jeg et kort med følgende tekst: 

”Kære Rødovre Bridge Klub.Tusind tak for de smukke blomster, som Anne Birgitte havde købt til mig. I dag skinner solen; sådan en dag synes jeg, at jeg er kommet lidt videre. Hav det rigtig godt og hils dem jeg kender.

Mange hilsener Lene (Kaae)” 

Hilsnerne er hermed bragt videre og jeg vil således starte denne beretning med, at vi mindes John Sørensen. 

Vi har nu været en hel sæson i vort nye spillelokale og hvilken forbedring i forhold til Valhøj Skole. Kun en enkelt gang er vi blevet forvist fra aulaen, adgangsforholdene til lokalet er bedre, varmesystemet er bedre, parkeringsforholdene er bedre o.s.v.

Den helt store gevinst er naturligvis, at vi har minimalt arbejde med at stille borde op.

Vi arbejder på at få lov til at koble os på skolens intranet, så vi kan være i stand til at klare oplægningen af resultater på hjemmesiden inden vi forlader spillelokalet.

Vi sender en venlig hilsen til Kommunen og til ledelsen på Tinderhøj Skole, samt til Bruno (i gamle dage havde han titel af pedel, så blev det til betjentformand og nu er det vist serviceleder) med tak for lån og god behandling. 

Medlemstallet af aktive har i år været 76, absolut et af de mest ubrugelige tal i henseende til at tilrettelægge turneringer. Alle hold fik en ½ aftens oversidderkamp i den indledende runde. Halvdelen af klubben fik også en hel friaften i den afsluttende holdturnering. Meget bedre blev det ikke i mellemrunden og finalerunden i parturneringen. Det kan KUN blive bedre i næste sæson.

Bestyrelsen har igen i år vægtet holdturnering frem for parturnering. Vi har spillet 29 aftener, 18 hold og 11 par.

Holdklubmestre blev Birgitte Holm, Henrik Boysen, Jan Jørgensen og Thomas Svendsen, medens parturneringen igen i år blev vundet af Henrik Boysen og Thomas Svendsen. 

At klubbens medlemmer klarer sig godt uden for Rødovre Kommune er ikke noget nyt. I DBF’s holdturneringer har vi været repræsenteret i 1. div. ved Sejr Andreas Jensen, i 2. div. af Nadia Bekkouche, i 3 div. øst har vi haft repræsentanter på 6 hold og i alt 27 spillere har været med her. Bedst multiholdmæssigt klarede Jette Bondo/Allan Koch, Birgitte Holm/Jan Jørgensen og Freddy Christiansen/Peter Mydtskov sig ved at slutte som nr. 2, 3 og 4. Vi har stadig 2 hold i damernes 1. division. Lars K. Nielsen tog sølv i juniorernes hold DM, men han havde inden været på det vindende danske landshold ved Nordiske Mesterskab for juniorhold. RBK har jo i mange år næste haft patent på at repræsentere Distrikt Østsjælland i DM finalen for klubhold og 2007 var ingen undtagelse. Birgitte Holm, Henrik Boysen, Jan Jørgensen og Thomas Svendsen sluttede på en hæderlig 8. plads.

I Mellemrække 1 havde RBK 18 spillere med og vinderne, med direkte oprykning til 3. div. blev Henrik Boysen, Bjørn Jespersen, Stephan Magnusson, Thomas Mørkeberg, Claus Stage og Thomas Svendsen. 

Sidst, men ikke mindst skal Nadia Bekkouche nævnes for sin indsats for det danske damelandshold og vi siger knæk og bræk til OL i Kina. Også knæk og bræk til Lars K. Nielsen til junior OL. 

Men medlemmerne kan naturligvis også spille parturneringer. Diverse distriktsmesterskaber er det blevet til i det forgangne år, og i DM finalerne blev Søren Larsen/Jan Jørgensen nr. 15 i åbent par, Leif Johansen/Eivind Sveinbjørnsson fik bronze for veteraner, medens Jette Bondo snuppede sølv i mixpar. 

Det er særdeles tilfredsstillende at flere og flere af klubbens medlemmer laver gode resultater. Den ugentlige træning på et højt spillemæssigt niveau er en medvirkende årsag hertil og at moderne hjælpemidler nu i de senere år er blevet taget i brug: En hjemmeside der fungerer og nu indførelsen af BridgeMate er landvindinger, der gør, at vi kan sige, at RBK ”Er med på beatet”.

Indkøb af BridgeMate har jo nu været til debat på de 2 seneste generalforsamlinger, og i bestyrelsen talte vi på knapper: Skal/skal ikke investere i BridgeMate og alt medens vi tænkte, så pludselig, som lyn fra en klar himmel: En opringning: ”Vil I tage imod en anonym gave til betaling af 20 terminaler og hvad dertil hører”.

Jeg måtte lige sunde mig lidt, knibe mig selv i armen. Resultatet kender I.

Lidt indkøringsvanskeligheder, grundet problemer med fjernklubudveksling af data, har der jo været, men det er krusninger på overfladen og fra næste sæsonstart er vi helt fortrøstningsfulde med hensyn til at alt kører og at vi forhåbentlig kan spare alt papiret. 

Denne donation, gør jo også, at der bliver mindre arbejde for bestyrelsen, så det må vel blive lettere fremover at finde bestyrelsesmedlemmer! 

Her vil jeg blot slutte med at sige tak for et godt bestyrelsesår til alle i bestyrelsen. Nogle skal have en separat tak og også Ellen skal have tak for at lave te og kaffe til os.

Vi har lidt småting til de, der skal takkes specielt, men det tager vi efter generalforsamlingens afslutning.

 

På bestyrelsens vegne

Eivind Sveinbjørnsson 

I forlængelse af beretningen fik Eivind Sveinbjørnsson overrakt en buket til ham og Gerda Holm. Eivind har nu været formand for klubben i 20 år. Det er en indsats, klubben ønsker at takke både ham og Gerda for.

 

 

 

Ad 3) Aflæggelse af det reviderede regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet, der var udleveret til alle. Regnskabet udviste et lille underskud på 1462,43 kr. hvilket skyldes, at der er færre medlemmer i år end oprindeligt budgetteret med.

Regnskabet i år indeholder pengepræmier fra sidste års turneringer. Pengepræmierne fra i år vil figurere på næste års regnskab.

Resultat af det reviderede regnskab godkendtes med akklamation.

 

Ad 4) Fastsættelse af kontingent og indskud

Kassereren gennemgik budgettet. Der er kalkuleret med et underskud på 7.150 kr.

Klubbens formue er på 52.271,20 kr.

Det blev efter bestyrelsens indstilling besluttet, at kontingent og indskud fortsætter uændret.

Budgettet blev godkendt. 

 

Ad 6) Indkomne forslag

 

Der er ingen indkomne forslag.

 

 

 

Ad 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er Eivind Sveinbjørnsson, Anne Birgitte Larsen og Jan Rolf. Anne Birgitte Larsen ønsker ikke genvalg. De øvrige er villige til genvalg/valg for 2 år.

På grund af arbejdspres ønsker Rudi Bjerregaard at træde ud af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsessuppleant Pia Rasmussen træder ind i stedet for Anne Birgitte Larsen og vælges for en 2-årig periode, samt at Søren Kähler træder ind i stedet for Rudi Bjerregaard og vælges for en 1-årig periode.

Begge blev valgt med akklamation uden modkandidater.

Bestyrelsen havde ikke forslag til en ny bestyrelsessuppleant og opfordrede de fremmødte til at tilbyde sig. Bjørn Jespersen tilbød at stille op. Han valgtes med akklamation uden modkandidater.

 

Ad 8) Valg af revisor

På valg som revisor er Søren Kragh. Han genvælges.

 

 

Ad 9) Eventuelt

Mette Rolf-Larsen foreslog, at RBK holder en fest. Det er nu 5 år siden, vi i forbindelse med klubbens jubilæum festede.

Forslaget blev godt modtaget, og det blev besluttet, at Mette Rolf-Larsen og Pia Rasmussen tager initiativ til en fest.

Eivind Sveinbjørnsson overrakte Anne Birgitte Larsen en gave idet han takkede for det store og engagerede arbejde hun har ydet som kasserer for klubben i 25 år.

Der var desuden tak og vin til Rudi Bjerregaard for sit bestyrelsesarbejde som turneringsleder, og tak til Ellen, vores kaffedame (der fortsætter).

På grund af sit helbred stopper Lene Bækgaard som medlem af klubben efter 37 år.

Der var blomster til Lene med tak for årene i klubben.

 

Generalforsamling sluttede klokken 19.30 i god ro og orden.

 

Formanden takkede vores dirigent, Ole Bækgaard, for et som sædvanligt samvittighedsfuldt dirigenthverv.

Umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen fik Birgitte Holm ordet, og hun motiverede videregivelsen af Fiduspokalen, som hun havde haft i indeværende sæson, til den nye indehaver: Anne Birgitte Larsen.

 

Referent: Britta Munk Kristensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling i Rødovre Bridge Klub

Onsdag d. 25.04.07

 

   Dagsorden: 

1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning

3.

Aflæggelse af det reviderede årsregnskab

4.

Fastsættelse af kontingent og indskud

5.

Vedtægtsændring. Bestyrelsen foreslår ændring af § 8, således at bestyrelsen konstituerer sig selv – se vedlagte

6.

Indkomne forslag

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelses suppleant. På valg er Britta Munk Kristensen, Jan Jørgensen og Rudi Bjerregaard. Alle er villige til genvalg/valg for 2 år.

8.

Valg af revisor samt revisor suppleant: På valg er Erling Munk Nielsen og Pia Rasmussen.

9.

Evt. 

 

Deltagelse af 31 fremmødte klubmedlemmer, inklusive bestyrelsen.

  

Ad 1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Ole Bækgaard, der blev valgt med akklamation.

Ole Bækgaard takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og lovligt indkaldt.

  

Ad 2) Bestyrelsens beretning

Rødovre Bridge Klub

Bestyrelsesberetning til generalforsamlingen onsdag den 25. april 2007.  

På eet punkt har dette bridgeår i RBK ikke lignet andre år, og kommer forhåbentlig heller ikke til at ligne de kommende år: I løbet af året er 3 af klubbens medlemmer afgået ved døden: Arne Larsen, Doris Jørgensen og Ole Reinholdt. Vi vil derfor starte denne bestyrelsesberetning med at mindes vore 3 bridgekammerater.

Også på andre punkter har sæsonen været bemærkelsesværdig, idet vi pr. 1. januar, efter næste 40 års spil på Valhøj Skole, er skiftet til vort nuværende spillelokale på Tinderhøj Skole.

Vi tror i bestyrelsen, at denne forandring, som vi ikke kunne nå at diskutere med klubbens medlemmer, ikke blot er til bestyrelsens tilfredshed, men også til de øvrige medlemmers tilfredshed.

Vi har nu et lokale, der er nemmere at holde varmt, har lette adgangsforhold, bedre toiletfaciliteter, bedre parkeringsforhold og ikke mindst bedre erstatningsmuligheder i tilfælde af, at salen her er optaget. Så stort set alle forhold er bedre end de forhold vi havde på Valhøj Skole, hvor vi jo blandt andet også blev forvist til 6-8 klasselokaler på 1. sal.

Her på skolen vil vi også have mulighed for at genoplive vor traditionelle barometerturnering, som vi, grundet manglende køkken- og spisestedsfaciliteter, ikke de senere år har kunnet gennemføre på Valhøj Skole.

Endelig er bordopstillingen og oprydning blevet væsentlig lettere, da vi kan ”arve” opstillingen fra IBK og alene skal sætte borde og stole på plads.  

Som vedtaget på sidste års generalforsamling, er reglerne for substituering blevet strammet, og det har givet det ønskede resultat: Langt færre oversidderrunder, oversidderrunder som vi jo desværre i forrige sæson havde alt for mange af, specielt sidst på sæsonen. Vores substitutliste på nettet er endnu langtfra den standard, som vi gerne så, men der arbejdes hårdt på, at forholdet er helt på plads ved begyndelsen af næste sæson.

Med Britta Munk Kristensen som tovholder er hjemmesiden www.rbkbridge.dk blevet lagt om og skrevet i et sprog, så også ikke-fagfolk kan være med til at lægge op på siden.

Britta har haft sin bror, Carsten Munk Nielsen, til at stå for arbejdet med omlægningen, og vi har taget er par flasker med, som vi beder Britta overbringe Carsten, som en ringe tak for det store arbejde han har lagt i sagen.

Ikke alle medlemmer har været opmærksomme på, at vi har en ”medlemsdel” på hjemmesiden, hvor alene medlemmer med password kan gå ind. Det er bl.a. her substitutlisten skal ligge.  

Resultatformidlingen synes vi har fungeret fint, idet man på hjemmesiden har kunnet hente resultater ned, normalt inden kl. 1200 den efterfølgende dag. Også DBF’s klubprogram er nu så driftsikkert og kapaciteten udvidet, så det er blevet hurtigere for de der taster at sende de færdige resultater til hjemmesiden. Det skyldes, at DBF’s server har en væsentlig større kapacitet end forrige år.

Vi har i den forgangne sæson været et usædvanligt uheldigt antal spillere, nemlig 88, som kort inden sæsonstart blev reduceret til 86, senere til 84 og nu til slut til 82.

Det har givet ikke så få problemer: Vi har måttet lave en holdturnering for 22 hold, som blev reduceret i indledende runder til 21 hold, med en oversidderkamp til følge.

I finalerunderne fik vi heldigvis hjælp af 4 friske spillere, som ikke er medlemmer af klubben, men som fyldte hullet ud.

Trods dette er den form for slutspil vi prøvede, nok næppe en afslutningsform vi vil forsøge gentaget.

Vi startede med at spille indledende par over 3 aftener, derefter hold til ”den bitre ende”, d.v.s. 10½ aftener indledende + 5 aftener afsluttende. Sæsonen sluttede med semi- og finale for par, som vi brugte i alt 8 aftener på. Den ½ aften brugte vi til juleafslutning, vi holdt som sædvanlig fri i efterårsferien, og askeonsdag, ligesom vi i år igen holdt en uges vinterferie. Den 31. spilleaften blev vi inden døre, da Nordsjælland og delvist København var lukket ned af en voldsom snestorm. Vi forsøgte at bruge en aften på ”spil på landsholdet”, men blev nødt til at ændre program, da omtalte snestorm tog en spilleaften fra os.  

Årets klubmestre blev for hold: Jette Bondo, Jakob Hald-Bjerrum, Helge Hesselberg og Allan Koch, medens mesterskabet for par gik til blev Henrik Boysen og Thomas Svendsen.

Top 16 blev desværre ikke til noget sidste år, og der er heller ingen planer om at afholde det i år.

På udebane har klubbens medlemmer igen i år gjort sig særdeles fordelagtigt bemærket. Med fare for at glemme væsentlige præstationer vil jeg starte med at fremhæve det stærke køn, klubbens dygtige damer, hvor Pia Rasmussen og Lene Scheibel blev Danmarksmester for damepar, Nadia Bekkouche spiller helt på top i landholdsregi, Gerda Holms og Lene Scheibels hold klarede sig igen mere end hæderligt i damernes førstedivision, vi havde også spillere i 2. division, samt i kvalifikationen til divisionsturneringen.

Birgitte Holm og Susanne Houlberg har vundet distriktsmesterskabet for damepar i distrikt Østsjælland, Gerda Holm har vundet mixmesterskabet i Storstrøms distrikt, Pia Rasmussen og Jan Jørgensen vandt sidste års mixmesterskab i distrikt Østsjælland, medens dette års mesterskab først afvikles om knap 3 uger.

Klubben har haft spillere 2 spillere på hold i 2. division og hele 24 spillere på 7 forskellige hold i 3. div. øst. 1 hold rykkede desværre ud, men er straks blevet erstattet af Susanne og Jens Houlberg, Henrik Boysen og Thomas Svendsen, som netop har vundet MR1 og rykker direkte op i 3. division, medens Jan Jørgensens hold med Birgitte Holm, Pia Rasmussen og Lene Scheibel blev nr. 2 med en oprykningskamp til følge. Her skal de blandt 6 hold, hvoraf 2 rykker op, møde bl.a. Team Reinholdt Bridge, med indtil flere gengangere, som også er RBK’ere.

Den ene af MR2 rækkerne blev vundet af Claus Øgards hold, med bl.a. Ebba og Gerhardt Glud på holdet.

På parturneringsfronten, har Leif Johansen og makker vundet distriktsmesterskabet for veteranpar

Klubholdturneringen blev for en sjælden gangs skyld IKKE vundet af Rødovre, men denne gang af Team Reinholdt Bridge, også med flere RBK’ere på holdet.

Anne Birgitte & Søren Larsen har gennem flere omgange sørget for, at vi har kunnet få kaffe og te, først ved hjælp af Helle og nu senest af Peter, som har løst opgaven til ug med kryds og slange. Peter har ikke mulighed for at tage en tørn til, så vi må nøjes med at sige tusind tak for hjælpen og i øvrigt herved henlede medlemmernes opmærksomhed på, at vi har et problem til næste år. Så alle gode ideer til en afløser modtages.

Jeg vil gerne afslutte denne beretning med at takke medlemmerne for den tillid I har vist os i det forgangne år, også i de situationer, hvor vi har måttet ændre spilleprogram, eller lokale. Og så vil jeg gerne takke mine bestyrelseskollegaer for stor entusiasme i bestyrelsesarbejdet i det forgangne år.

På bestyrelsens vegne

Eivind Sveinbjørnsson

 

Ad 3) Aflæggelse af det reviderede regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet, der var udleveret til alle. Regnskabet udviste et lille underskud på 1859,03. hvilket skyldes, at der er færre medlemmer i år end oprindeligt budgetteret med. Endvidere er nogle par stoppet halvvejs i sæsonen.

Under indtægter er der sneget sig en regnefejl ind, idet der står indskud for 11 medlemmer a 55 kr. = 550 kr. Det skulle have været indskud for 10 medlemmer.

Regnskabet i år indeholder pengepræmier fra sidste års turneringer. Pengepræmierne fra i år vil figurere på næste års regnskab og så fremdeles, dette er et ønske fra revisorerne.

 

Kommentarer til regnskabet:

Lars Holgaard: Budget og faktiske udgifter stemmer ikke overens?

Kassereren oplyser, at det er en følge af færre antal medlemmer end budgetteret.

 

Endvidere spørges der til bridge-mate:

Eivind Sveinbjørnsson svarer, at han har talt med Islev bridgeklub, Jeppe Knappe. Også Islev Bridgeklub er noget tøvende overfor implementeringen af bridge-mate.

Eivind Sveinbjørnsson har også talt med Mathias Bruun og Frederik Bjerregaard fra Blaksets Bridgecenter, dels om holdbarheden af bridge-mate terminalerne, dels om det nye produkt, som Blakset er ved at udvikle.

Endvidere synes Eivind Sveinbjørnsson, at vores resultatformidling ikke er så ringe endda, hvilket ikke affødte indvendinger fra forsamlingen.

Resultat af det reviderede regnskab og af budgettet godkendtes herefter med akklamation.

 

Ad 4) Fastsættelse af kontingent og indskud

Kassereren gennemgik budgettet som balancerer.

Da der ikke forventes indkøb/opstart af bridge-mate i næste sæson, forbliver kontingent og indskud uændrede.

 

Ad 5) Vedtægtsændring

Dirigenten, Ole Bækgaard, oplyser, at vi skal gå direkte til punkt 6: Indkomne forslag, idet en vedtægtsændring hører ind under indkomne forslag, og derfor ikke er et selvstændigt punkt på dagsordenen..

 

Ad 6) Indkomne forslag

Ny § 8:

Klubben ledes af en bestyrelse, som består af mindst 5 personer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og sidder for 2 år ad gangen, således at formanden samt mindst 1 bestyrelsesmedlem er på valg de lige år, og den øvrige bestyrelse er på valg ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer, sekretær og turneringsleder og er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsen er til stede. Generalforsamlingen vælger hvert år 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller på begæring af 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

Gammel § 8:

Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formanden og kassereren afgår på de lige år, næstformanden, sekretæren og turneringslederen de ulige år. Efter samme regler vælger generalforsamlingen 2 revisorer, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller på begæring af 2 bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed bortfalder et eventuelt forslag.

 

Ny § 8 gennemgås af Eivind Sveinbjørnsson. Ændringen ønskes, fordi det giver bestyrelsen mulighed for at ændre opgaver hen ad vejen. Sekretæren og kassereren kan nu skifte opgaver, hvis det er det, der ønskes. Det var ikke muligt med den gamle § 8, der skal der tages hensyn til valgtidspunkt.

 

Da ingen af de fremmødte klubmedlemmer havde indvendinger mod den nye § 8, konstaterede dirigenten, at forslaget således var vedtaget med den nødvendige 2/3 dels majoritet, men at fremmødet på generalforsamlingen ikke var tilstrækkeligt til, at vedtægtsændringen var endeligt vedtaget. Først skulle en ny vedtagelse finde sted ved en ekstraordinær generalforsamling.

 

 

Ad 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten konstaterer, at han de seneste år ikke har fået referat af generalforsamlingen (han plejede, som dirigent, at få et eksemplar af referatet til underskrift ), og at det derfor ud fra dagsordenen var svært at gennemskue, hvem der egentlig er på valg.

Eivind Sveinbjørnsson beklager på bestyrelsens vegne det manglede generalforsamlingsreferat fra sidste år og lover, at sagen fremover atter vil blive bragt i orden.

På valg er Britta Munk Kristensen og Jan Jørgensen. Begge er villige til genvalg for 2 år.

Dirigenten spørger Sejr Andreas Jensen, om han går i utide, da der ikke står noget på indkaldelsen om valg af ham.

Sejr Andreas Jensen oplyser, at han blev valgt sidste år for en 1-årig periode, og derfor er på ordinært valg nu, og at han i øvrigt ikke ønsker genvalg.

Bestyrelsen foreslår i stedet, at bestyrelsessuppleanten, Rudi Bjerregaard, træder ind i bestyrelsen i stedet for Andreas Sejr Jensen.

Britta Munk Kristensen, Jan Jørgensen og Rudi Bjerregaard valgtes derefter med akklamation uden modkandidater, hver en 2-årig periode.

Som ny bestyrelsessuppleant foresloges Pia Rasmussen. Pia Rasmussen tilkendegav, at hun gerne lod sig vælge, og hun valgtes derefter med akklamation.

 

 

Ad 8) Valg af revisor samt valg af revisorsuppleant

På valg som revisor er Erling Nielsen. Han genvælges. En ny revisorsuppleant skal vælges. Bestyrelsen har ingen kandidater, men Lars Holgaard foreslår sig selv, og han vælges straks til hvervet ved kraftige klapsalver.

 

 

Ad 9) Eventuelt

Simon Jacobsen spørger om hvert medlem får eget password.

Britta Munk Kristensen oplyser, at det ifølge Carsten Munk Nielsen nok vil kræve, at hvert medlem får sit eget faneblad(side), hvilket muligvis vil komplicere sagen. Problemløsningen undersøges nærmere. Indtil videre klarer vi os med et fælles password, som vil kunne skiftes med passende mellemrum.

Simon Jacobsen spørger om der kommer et debatforum på den nye hjemmeside, hvor medlemmer kan diskutere forskellige ting?

God ide, mener Britta Munk Kristensen, som vil undersøge de nærmere muligheder hos Carsten Munk Nielsen, der har været klubben behjælpelig med den nye hjemmeside, som nu er mere brugervenlig.

 

Eivind Sveinbjørnsson oplyser, at han på klubbens vegne har købt 2 flasker whisky til Carsten Munk Nielsen, som en ringe tak for det store arbejde han, Carsten, har udført for klubben med omlægning til den nye hjemmeside. Britta Munk Kristensen blev bedt om at overrække flaskerne.

Endvidere sagde Eivind Sveinbjørnsson tak for hjælpen til vor ”kaffedame”, Peter Larsen, og overrakte ham en lille kurv med forskellige spændende øl.

Næste sæson står vi så desværre uden køkkenhjælp, hvorfor medlemmerne opfordres til at skaffe en hjælper, hvis muligt.

Til sidst i gaveoverrækkelsen får Sejr Andreas Jensen 2 flasker rødvin, som tak for arbejdet i bestyrelsen.

Der henvises i øvrigt til bestyrelsens beretning.

 

Simon Jacobsen spørger til bridge-mate:

Har bestyrelsen overvejet muligheden for sponsorfinansieret bridge-mate?

Eivind Sveinbjørnsson svarer: Det er en mulighed, som han er bekendt med er blevet brugt med succes, bl.a. i Roskilde, men at det nu ikke er af økonomiske årsager, at vi i bestyrelsen ikke på nuværende tidspunkt vil foreslå, at købe bridge-mate. Bridge-mate er ikke opgivet, men kun sat i bero.

 

Søren Larsen angående bridge-mate: Skal vi ikke afvente og se om systemet har flere børnesygdomme?

 

Peter Jacobsen angående bridge-mate: Anskaffelsen af bridge-mate falder ikke i pris, tværtimod er prisen allerede steget en lille smule.

Peter Jacobsen gør opmærksom på, at det ikke er bridge-mate, der er problemet, men ofte den turneringsleder, der er ansvarlig for opsætningen, og som måske ikke altid har gjort sit hjemmearbejde godt nok. Meget skal gøres klar, inden en turnering kan afvikles uden problemer.

 

Lars Holgaard angående resultatformidling:

Spørger om det er et stort arbejde for bestyrelsen.

Det er Britta Munk Kristensen og Eivind Sveinbjørnsson, der hovedsaligt har stået for udregningen, og de mente ikke, at det var et større arbejde.

 

Britta Munk Kristensen takkede Eivind Sveinbjørnsson for hans arbejde som formand for Rødovre Bridge Klub. Vores formand laver et stort stykke arbejde, hvad ingen er i tvivl om.

 

Generalforsamling afsluttet klokken 20.00 i god ro og orden.

 

Formanden takkede vores dirigent, Ole Bækgaard, for et som sædvanligt samvittighedsfuldt dirigenthverv.

 

Umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen fik Stephan Magnusson ordet, og han motiverede videregivelsen af ”fiduspokalen”, som han havde haft i indeværende sæson, til den nye indehaver: Birgitte Holm.

 

 

Referent: Susanne Houlberg